•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Formuláre dostupné na portáli sú buď spoplatnené, alebo bezplatné.

Bezplatné tlačivo si môže vytvoriť ktorýkoľvek užívateľ po prihlásení sa do časti Moja zóna. K tomu je potrebná registrácia zadaním prihlasovacieho emailu a hesla, alebo cez sociálnu sieť.

Spoplatnené tlačivo si môže vytvoriť užívateľ v prípade, ak má aktivovaný ktorýkoľvek balík služieb. Balík služieb sa aktivuje po prihlásení v časti Moja zóna - Platnosť služby. Spoplatnené sú prevažne tlačivá náročné na spracovanie - napríklad spracovanie jedného tlačiva pre daňové priznanie môže trvať 5 - 10 dní. Pri prvej registrácii si môže užívateľ aktivovať bezplatný balík služieb na 14 dní a vytvárať si tak akékoľvek tlačivá neobmedzene, vrátane spoplatnených. Tento balík je určený na plnohodnotné vyskúšanie služieb portálu. Po 14 dňoch, v prípade, ak by sa užívateľ pokúsil vytvoriť spoplatnené tlačivo, sa zobrazí upozornenie, že platnosť skúšobného obdobia uplynula a vytvorenie nového tlačiva nebude povolené. Zobrazí sa linka, kde si užívateľ môže v prípade záujmu zaplatiť službu na zvolené obdobie. Nespoplatnené tlačivá si môže užívateľ naďalej vytvárať bez obmedzení aj po uplynutí skúšobného obdobia. Portál nikdy nezasiela užívateľom faktúry. Faktúru si užívateľ môže stiahnuť po zaplatení sám po doplnení svojich fakturačných údajov v sekcii Moja zóna.

Cena za službu pozostáva z dvoch položiek:

  1. základná cena - bežná, alebo zľavnená o 50%, pričom zľava sa môže uplatniť pri prechode na spoplatnenú službu počas prvých 2 týždňov balíka FREE 14, alebo pri predĺžení služby v prípade balíkov PROFI 180 a 365.
  2. doplatok za kvótu (tzn. maximálny počet súborov) - uplatní sa v prípade, ak užívateľ potrebuje ukladať väčší počet tlačív, ako je základná bezplatná kvóta (50 súborov).

Cenník balíkov služieb

Názov služby

Platnosť

Bežná cena

Zľavnená cena 1)

Doplatok za 100 tlačív
/ 1 mesiac 2)
Bez balíka služieb 3)

neobmedzená

-

-

-

FREE 14

14 dní

-

-

-

BASIC 30

30 dní

2 €

1 €

1.00 €

BASIC 90

3 mesiace

6 €

3 €

0.90 €

PROFI 180

6 mesiacov

10 €

5 €

0.75 €

PROFI 365

12 mesiacov

20 €

10 €

0.50 €

Tab. 1 - Cenník poplatkov

1) Zľavu 50% môže využiť nový užívateľ, pokiaľ v priebehu platnosti skúšobného balíka FREE 14 prejde na spoplatnený balík služieb. Zľavu môžu taktiež využiť užívatelia pri predĺžení služby s dĺžkou minimálne 6 mesiacov (PROFI). Pre viac informácií pozrite aj tu.

2) Cena za každých 100 tlačív za 1 mesiac nad rámec bezplatnej kvóty (tzn. nad 50 tlačív). Pri prechode na platenú službu alebo predĺžení služby si užívateľ zvolí maximálny počet súborov, ktoré sa môžu uložiť v časti Moje tlačivá. Navýšenie kvóty nie je možné pre službu FREE 14 - v tomto prípade má užívateľ možnosť prejsť na platenú službu, kde si zvolí potrebnú kvótu. Viac sa o kvótach dočítate tu.

3) Aj po uplynutí platnosti balíka služieb môže užívateľ naďalej vytvárať tlačivá, avšak len nespoplatnené. Pri pokuse o vytvorenie spoplatneného tlačiva sa zobrazí upozornenie, že pre vytvorenie tlačiva je potrebné mať platný balík služieb a linka, kde si môže užívateľ službu aktivovať.


Príklad - výpočet poplatku:

Pri aktivácii služby na 6 mesiacov PROFI 180+ a kvóte 200 tlačív zaplatí užívateľ s využitím zľavy 50% zo základnej ceny celkovo 11.75 €, resp. bez využitia zľavy 16.75 €. Príplatok za kvótu vyjde v danom prípade na 6.75 € (200 - 50 = 150 tlačív x 0.75 x 6 mesiacov / 100).

Kde a ako zaplatiť za aktiváciu služby?

Službu možno zaplatiť po prihlásení do Moja zóna » Platnosť služby, kde sa dá zvoliť požadovaní obdobie a spôsob platby. Čítať viac ..

Prehľad dostupných tlačív

 

Daňové priznanie (32)

1001. Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb, typ B
Bezplatne
1003. Potvrdenie o podaní priznania - daň z príjmu fyzických osôb, typ A
Bezplatne
1005. Daň z príjmu fyzických osôb typ A za rok 2023 eDane Top
Spoplatnené
1006. Daň z príjmu fyzických osôb typ B za rok 2023 eDane Top
Spoplatnené
1007. Sprievodca daňovým priznaním pre FO - typ A, B eDane Top
Spoplatnené
1008. Potvrdenie o podaní daňového priznania ku DPH
Bezplatne
1009. Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty eDane
Spoplatnené
1010. Daňové priznanie pre DPH eDane
Spoplatnené
1013. Daň z motorových vozidiel eDane Top
Spoplatnené
1014. Potvrdenie ku dani z motorových vozidiel
Bezplatne
1015. Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane (2%) eDane Top
Bezplatne
1016. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu
Bezplatne
1017. Daň z príjmu právnických osôb za rok 2023 eDane Top
Spoplatnené
1018. Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
Bezplatne
1020. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania eDane
Bezplatne
1023. Priznanie k dani z nehnuteľnosti (byt, pozemok), za psa, automaty Top
Spoplatnené
1024. Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, psa, predajné automaty
Bezplatne
1025. Kontrolný výkaz DPH eDane
Spoplatnené
1030. Účtovná závierka pre neziskové organizácie v jednoduchom účtovníctve eDane
Bezplatne
1032. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve eDane
Spoplatnené
1033. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve eDane
Spoplatnené
1035. Účtovná závierka pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve eDane
Bezplatne
1036. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky - MÚJ eDane
Spoplatnené
1037. Poznámky k účtovnej závierke MÚJ eDane
Spoplatnené
1040. Potvrdenie o daňovej rezidencii
Bezplatne
1041. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na 2%
Bezplatne
1042. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za 2023
Spoplatnené
1045. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmu eDane
Spoplatnené
1046. Potvrdenie ku zrazeným preddavkom na daň z príjmu
Bezplatne
1050. Daňová exekučná výzva obce na daňového dlžníka
Spoplatnené
1080. Daň z príjmu fyzických osôb typ A za rok 2022 eDane
Spoplatnené
1081. Daň z príjmu fyzických osôb typ B za rok 2022 eDane
Spoplatnené

Účtovné tlačivá (45)

3000. Faktúra, predfaktúra, dobropis Top Zostavy
Spoplatnené
3001. Výdavkový pokladničný doklad Top Zostavy
Spoplatnené
3002. Príjmový pokladničný doklad Top Zostavy
Spoplatnené
3003. Cestovný príkaz
Spoplatnené
3004. Vyúčtovanie pracovnej cesty Top Zostavy
Spoplatnené
3005. Objednávka tovaru, služieb Top Zostavy
Spoplatnené
3006. Výkaz odpracovaných hodín Zostavy
Spoplatnené
3007. Kniha jázd
Spoplatnené
3008. Cenová ponuka Top Zostavy
Spoplatnené
3009. Dodací list Top
Spoplatnené
3010. Prikaz na úhradu SEPA (všeobecný)
Bezplatne
3011. Prikaz na úhradu SEPA SLSP
Bezplatne
3012. Prikaz na úhradu SEPA Poštová banka
Bezplatne
3013. Prikaz na úhradu SEPA Tatrabanka
Bezplatne
3016. Hromadný príkaz na úhradu SLSP
Spoplatnené
3017. Hromadný príkaz na úhradu Tatrabanka
Spoplatnené
3018. Hromadný príkaz na úhradu Primabanka
Spoplatnené
3019. Hromadný príkaz na úhradu VÚB
Spoplatnené
3020. Protokol o zaradení HIM a NIM do užívania
Spoplatnené
3021. Protokol o vyradení DHIM z užívania
Spoplatnené
3025. Súhlas na použitie motorového vozidla
Bezplatne
3026. Dohoda o používaní motorového vozidla
Bezplatne
3031. Mesačné zúčtovanie nákladov zamestnanca
Spoplatnené
3036. Montážny (stavebný) denník
Spoplatnené
3037. Skladová prevodka
Spoplatnené
3038. Skladová výdajka
Spoplatnené
3039. Skladová príjemka
Spoplatnené
3040. Inventárna karta DHIM - dlhodobý majetok
Spoplatnené
3041. Inventárna karta KHM - krátkodobý majetok
Spoplatnené
3042. Skladová karta zásob
Spoplatnené
3043. Kniha odoslaných faktúr (Kniha pohľadávok)
Spoplatnené
3044. Kniha prijatých faktúr (Kniha záväzkov)
Spoplatnené
3045. Žiadosť o pracovné voľno
Bezplatne
3046. Žiadosť o dovolenku
Bezplatne
3047. Výplatná páska - mzdová kalkulačka Top
Spoplatnené
3048. Priepustka od zamestnávateľa
Bezplatne
3049. Evidencia dochádzky zamestnancov
Spoplatnené
3050. Výzva na zaplatenie faktúry Top
Spoplatnené
3052. Upomienka na zaplatenie dlhu
Spoplatnené
3053. Dohoda o započítaní pohľadávok
Spoplatnené
3055. Darovací doklad
Bezplatne
3059. Inventárna karta pozemku
Spoplatnené
3060. Výdavkový pokladničný doklad - rozpis DPH Zostavy
Spoplatnené
3061. Príjmový pokladničný doklad - rozpis DPH Zostavy
Spoplatnené
3062. Pokladničná kniha
Spoplatnené

Slovenská pošta (8)

2000. Podací lístok pre odoslanie poštovej zásielky (EPH)
Bezplatne
2001. Hromadný podací hárok pre poštové zásielky (EPH)
Bezplatne
2002. Poštová poukážka typ RI - peniaze na účet Top
Bezplatne
2003. Poštový poukaz peniaze na adresu Top
Bezplatne
2004. Splnomocnenie na poštové úkony - občan
Bezplatne
2005. Poštový poukaz ekonomický
Bezplatne
2006. Adresa na obálku
Bezplatne
2007. Western union - prevod peňazí zo/do zahraničia
Bezplatne

Sociálna poisťovňa (5)

3500. Dohoda o používaní elektronických služieb
Bezplatne
3505. Registračný list fyzickej osoby
Spoplatnené
3510. Čestné vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby
Bezplatne
3515. Registračný list zamestnávateľa
Spoplatnené
3520. Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Spoplatnené

Úradné žiadosti (18)

4000. Žiadosť o výpis z registra trestov SR
Bezplatne
4005. Žiadosť o odpis z registra trestov
Bezplatne
4010. Žiadosť o prídavok na dieťa
Bezplatne
4015. Prihláška do materskej školy
Bezplatne
4016. Prihláška na základnú školu
Bezplatne
4020. Žiadosť o rodičovský príspevok
Bezplatne
4025. Zápis o narodení dieťaťa
Bezplatne
4027. Žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zamestnanca
Bezplatne
4028. Žiadosť o vydanie Potvrdenia o daňovej rezidencii eDane
Bezplatne
4029. Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane
Bezplatne
4030. Dohoda o elektronickom doručovaní
Bezplatne
4031. Autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom
Bezplatne
4032. Autorizácia právnickej osoby daňovým subjektom
Bezplatne
4033. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne
Bezplatne
4035. Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie
Bezplatne
4040. Žiadosť o reklamáciu - reklamačný protokol
Bezplatne
4041. Reklamačný formulár
Bezplatne
4042. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru
Bezplatne

Potvrdenia (15)

6200. Potvrdenie o návšteve školy
Bezplatne
6205. Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa
Bezplatne
6206. Potvrdenie o návšteve školy na účely výplaty daňového bonusu
Bezplatne
6210. Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti
Bezplatne
6212. Potvrdenie o príjme
Bezplatne
6213. Potvrdenie o príjmoch zamestnanca
Spoplatnené
6215. Potvrdenie o príchode
Bezplatne
6218. Potvrdenie o dezinfekcii vozidla
Bezplatne
6220. Priepustka pre žiaka zo školy
Bezplatne
6221. Vysvedčenie pre základnú školu
Bezplatne
6223. Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ
Bezplatne
6225. Potvrdenie o prevzatí peňazí
Bezplatne
6230. Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Rakúsko
Bezplatne
6231. Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Nemecko
Bezplatne
6232. Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU - Holandsko Nové
Bezplatne

Korešpondencia (14)

6000. Úradný list Top
Bezplatne
6001. Voľný článok, text, list, blog
Bezplatne
6003. Zápis zo stretnutia - rokovací protokol
Bezplatne
6005. Súhlas so spracovaním údajov (GDPR)
Bezplatne
6010. Žiadosť o prijatie do zamestnania
Bezplatne
6020. Životopis - vzor
Bezplatne
6025. Preberací / Odovzdávací protokol
Bezplatne
6026. Servisný protokol
Spoplatnené
6027. Revízna správa o preskúšaní a stave zariadenia
Spoplatnené
6030. Čestné vyhlásenie
Bezplatne
6031. Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení VP, TP, OE a tabuľky EČ vozidla
Bezplatne
6035. Plánovací kalendár - týždenný
Bezplatne
6038. Etikety, štítky, vizitky
Bezplatne
6040. Rezervácia ubytovania
Bezplatne

Výpovede (3)

7500. Výpoveď poistenia PZP vozidla
Bezplatne
7505. Výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom
Bezplatne
7510. Výpoveď poistnej zmluvy
Bezplatne

Občianske právo (29)

8000. Návrh na zákaz zasahovania do pokojného stavu
Bezplatne
8002. Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
Bezplatne
8003. Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Bezplatne
8004. Návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony
Bezplatne
8005. Návrh na uzavretie zmluvy (oferta)
Bezplatne
8006. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (akceptácia)
Bezplatne
8007. Odstúpenie od zmluvy
Bezplatne
8008. Zmluva v prospech tretej osoby
Bezplatne
8009. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Bezplatne
8010. Žaloba o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy
Bezplatne
8011. Uznanie práva dlžníkom
Bezplatne
8012. Návrh na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu
Bezplatne
8013. Dovolanie sa neplatnosti časti právneho úkonu
Bezplatne
8014. Žaloba na uplatnenie náhrady škody pre neplatnosť právneho úkonu
Bezplatne
8020. Kúpna zmluva na nehnuteľnosť
Bezplatne
8021. Kúpna zmluva na auto Top
Bezplatne
8022. Kúpno predajná zmluva na hnuteľnú vec
Bezplatne
8024. Darovacia (dedičská) zmluva na nehnuteľnosť
Bezplatne
8025. Darovacia zmluva na byt
Bezplatne
8026. Sprostredkovateľská zmluva na nehnuteľnosť
Bezplatne
8028. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
Bezplatne
8029. Ponuka na využitie predkupného práva Nové
Bezplatne
8030. Zmluva o prenájme bytu
Bezplatne
8031. Dohoda o ukončení nájmu bytu
Bezplatne
8035. Zmluva o nájme auta
Bezplatne
8036. Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Bezplatne
8040. Zmluva o pôžičke
Bezplatne
8045. Sponzorská zmluva na účelové podujatie
Bezplatne
8046. Zmluva o sponzorstve v športe Nové
Bezplatne

Pracovné právo (16)

5000. Dohoda o pracovnej činnosti (Pracovná zmluva)
Bezplatne
5001. Dohoda o vykonaní práce
Bezplatne
5002. Pracovná zmluva
Bezplatne
5005. Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
Bezplatne
5010. Výpoveď pracovnej zmluvy zo strany zamestnanca
Bezplatne
5011. Ukončenie pracovného pomeru dohodou
Bezplatne
5015. Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list
Bezplatne
5018. Zmluva o spolupráci
Bezplatne
5019. Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
Bezplatne
5020. Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku
Bezplatne
5021. Zmluva o dielo
Bezplatne
5022. Mandátna zmluva
Bezplatne
5023. Licenčná zmluva
Bezplatne
5024. Zmluva o poskytnutí softwarovej licencie a servisných služieb
Spoplatnené
5025. Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku
Bezplatne
5030. Osobný dotazník zamestnanca
Spoplatnené

Splnomocnenie (4)

7000. Splnomocnenie - všeobecný vzor Top
Bezplatne
7001. Splnomocnenie na prepis auta Top
Bezplatne
7002. Generálna plná moc
Bezplatne
7003. Plná moc na zastupovanie advokátom
Bezplatne

Certifikáty a poukážky (9)

6400. Certifikát, diplom - vzor A4 na šírku Top
Bezplatne
6405. Certifikát, diplom - vzor A4 na výšku Top
Bezplatne
6410. Certifikát - Silver
Bezplatne
6411. Darčeková poukážka - vzor na pobyt
Bezplatne
6412. Darčekový poukaz - vzor červená stuha Top
Bezplatne
6413. Pozvánka na akciu - oslava, párty, podujatie
Bezplatne
6415. Plánovací kalendár - mesačný
Bezplatne
6418. Jedálny lístok - týždenné menu Nové
Bezplatne
6420. Ubytovací poukaz - chata, penzión, kemp
Bezplatne

Podnikanie (3)

4500. Rozpočtová kalkulácia
Spoplatnené
4510. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti
Bezplatne
4511. Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti
Bezplatne

Poplatky a služby

Formulár na zákazku

individuálna cenová ponuka

Nadštandardná technická podpora

15.00 Eur / hod.


Vysvetlivky:
eDane - údaje z tlačiva možno stiahnuť v špeciálnom formáte a nahrať do aplikácie eDane alebo na portáli Finančnej správy SR
- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb
Zostavy - tlačivo vytvárajúce finančný záznam pre finančné zostavy
Nové - nedávno pridané tlačivo
Top - často vyhľadávané tlačivo
Podporované výstupné formáty: - PDF (bezplatný)   - MS Word (spoplatnený)
- tlačivo lokalizované aj do cudzieho jazyka