•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb, typ B  
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z príjmu pre fyzické osoby, typ B.
Potvrdenie o podaní priznania - daň z príjmu fyzických osôb, typ A  
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z príjmu pre fyzické osoby, typ A. Vyplňte online, vytlačte alebo odošlite na email.
Daň z príjmu fyzických osôb typ A za rok 2023    eDane  Top
Daňové priznanie typ A pre daň z príjmu fyzických osôb za rok 2023 (podáva sa do 31.03.2024). Priznanie podáva daňovník z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci). Tlačivo slúži súčasne ako daňová kalkulačka pre výpočet dane z príjmu fyzických osôb.
Daň z príjmu fyzických osôb typ B za rok 2023    eDane  Top
Daňové priznanie typ B pre daň z príjmu fyzických osôb podávané v období január - marec 2024 (za zdaňovacie obdobie 2023). Automatický výpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňového bonusu a daňovej povinnosti. Podáva ho daňovník, ktorý mal príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu, príjmy z kapitálového majetku a rôzne ostatné príjmy. Tento typ si zvolí aj daňovník, ktorý popri týchto druhoch príjmov aj príjmy zo závislej činnosti – teda bol aj zamestnaný a zároveň podnikal, prenajímal nehnuteľnosť, predal akcie a pod. Tlačivo slúži súčasne ako interaktívna online kalkulačka - doplní vypočítané hodnoty a upozorní na chyby.
Sprievodca daňovým priznaním pre FO - typ A, B    eDane  Top
Sprievodca daňovým priznaním pre daň z príjmu fyzických osôb typ A aj B. Pokrýva najčastejšie prípady daňovníka. Automaticky rozhodne o type tlačiva A alebo B. Export XML pre eDane. Pre rýchle vyplnenie aj bez znalosti daňových zákonov. Vyplňte, stiahnite alebo odošlite na email.
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku DPH  
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z pridanej hodnoty.
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty    eDane
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
Daňové priznanie pre DPH    eDane
Daňové priznanie pre daň z pridanej hodnoty - vyplnené tlačivo si môžete ihneď stiahnuť a vytlačiť, alebo odoslať na email.
Daň z motorových vozidiel    eDane  Top
Daňový formulár pre Daň z motorových vozidiel (podávané do 31. januára). Automatický výpočet daňovej sadzby podľa veku a typu vozidla. Stiahnite si daňové priznanie do počítača, vytlačte, odošlite na email alebo nahrajte do aplikácie eDane.
Potvrdenie ku dani z motorových vozidiel  
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z motorových vozidiel. Údaje možno priamo zadať alebo preniesť z vyplneného daňového priznania pre Daň z motorových vozidiel.
Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane (2%)   eDane  Top
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (resp. 3%) zaplatenej dane pre fyzické osoby ku dani z príjmov.
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu  
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
Daň z príjmu právnických osôb za rok 2023    eDane  Top
Daň z príjmu právnických osôb - formulár pre vyplnenie online za daňové obdobie 2023, podávané na daňovom úrade do 31. marca 2023. Vyplňte online, stiahnite do počítača a vytlačte alebo odošlite na email. Podpora XML exportu pre aplikáciu eDane a nahratie na portál Finančnej správy SR.
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby  
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby - vzor tlačiva pre vyplnenie. Vyplňte online, vytlačte alebo odošlite na email.
Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania   eDane
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania ku dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby platné decembra 2022. Podať ho treba najneskôr do konca júna, resp. pri príjmoch zo zdrojov zahraničí do konca septembra.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti (byt, pozemok), za psa, automaty    Top
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, za byt a nebytové priestory, pozemok, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Kumulatívne tlačivo pre všetky miestne dane platené v rámci obce.
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, psa, predajné automaty  
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, za byt, pozemok, psa, predajné automaty a hracie prístroje.
Kontrolný výkaz DPH    eDane
Kontrolný výkaz DPH pre vyplnenie online a odoslanie cez aplikáciu eDane alebo podanie na portáli Finančnej správy SR.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v jednoduchom účtovníctve   eDane
Tlačivo pre účtovnú závierku pre neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva s exportom do aplikácie eDane alebo na portál Finančnej správy SR. Vyplňte online a stiahnite do počítača, vytlačte, alebo odošlite na email.
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve    eDane
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve platná od 01.01.2015 - UZFOv14. Umožňuje XML export pre eDane, vytlačenie do PDF alebo odoslanie na email.
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve    eDane
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve pre malé a veľké účtovné jednotky platná od r. 2014 - UZPODv14.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve   eDane
Tlačivo pre účtovnú závierku pre neziskové organizácie účtujúce v podvojnom účtovníctve s exportom do aplikácie eDane alebo na portál Finančnej správy SR. Vyplňte online a stiahnite do počítača, vytlačte, alebo odošlite na email.
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky - MÚJ    eDane
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky pre vyplnenie online - UZMUJv14. Obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát aj v nemčine a angličtine. Vyplňte, vytlačte do PDF, odošlite na email alebo stiahnite XML export pre eDane.
Poznámky k účtovnej závierke MÚJ    eDane
Poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky (Úč MUJ 3-01). Tlačivo sa podáva ako príloha ku účtovnej závierke MÚJ.
Potvrdenie o daňovej rezidencii  
Tlačivo pre potvrdenie o daňovej rezidencii pre vyplnenie online. Tlačivo potvrdzuje Daňový úrad na žiadosť daňovníka v súlade so Zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia pre daný zmluvný štát.
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na 2%  
Potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby.
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za 2023  
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanca) za rok 2023. Kalkulačka pre výpočet základu dane, daňových bonusov a daňového nedoplatku alebo preplatku. Vyplňte a vytlačte, alebo odošlite na email.
Prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmu    eDane
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
Potvrdenie ku zrazeným preddavkom na daň z príjmu  
Potvrdenie ku prehľadu o zrazených preddavkoch na daň z príjmu - tlačivo pre vyplnenie online.
Daňová exekučná výzva obce na daňového dlžníka      
Daňová exekučná výzva so zoznamom daňových nedoplatkov, ktorú zasiela mesto alebo obec na dlžníka - občana alebo firmu. Tlačivo je určené správcom dane na vymáhanie daňových nedoplatkov. Stiahnite do počítača a vytlačte, alebo odošlite na email.
Daň z príjmu fyzických osôb typ A za rok 2022    eDane
Daňové priznanie typ A pre daň z príjmu fyzických osôb za rok 2022 (podáva sa do 31.03.2023). Priznanie podáva daňovník z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci). Tlačivo slúži súčasne ako daňová kalkulačka pre výpočet dane z príjmu fyzických osôb.
Daň z príjmu fyzických osôb typ B za rok 2022    eDane
Daňové priznanie typ B pre daň z príjmu fyzických osôb podávané v období január - marec 2023 (za zdaňovacie obdobie 2022). Automatický výpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňového bonusu a daňovej povinnosti. Podáva ho daňovník, ktorý mal príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu, príjmy z kapitálového majetku a rôzne ostatné príjmy. Tento typ si zvolí aj daňovník, ktorý popri týchto druhoch príjmov aj príjmy zo závislej činnosti – teda bol aj zamestnaný a zároveň podnikal, prenajímal nehnuteľnosť, predal akcie a pod. Tlačivo slúži súčasne ako interaktívna online kalkulačka - doplní vypočítané hodnoty a upozorní na chyby.

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb   Top - populárne tlačivo
  - výstup do Microsoft Word   - výstup do PDF (dostupné vždy, aj keď nie je uvedený žiadny formát)
eDane - formulár možno nahrať do aplikácie eDane alebo na portáli Finančnej správy SR