• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ B, 2017
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z príjmu pre fyzické osoby typ B pre rok 2017.
Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ A, 2017
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z príjmu pre fyzické osoby, typ A za rok 2017.
Daň z príjmu fyzických osôb typ A pre rok 2017 eDane Top
Daňové priznanie typ A pre daň z príjmu fyzických osôb za rok 2017 (podáva sa do 31.03.2018). Priznanie podáva daňovník z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci). Tlačivo slúži súčasne ako daňová kalkulačka pre výpočet dane z príjmu fyzických osôb.
Daň z príjmu fyzických osôb typ B pre rok 2017 eDane Top
Daňové priznanie typ B pre daň z príjmu fyzických osôb podávané v období január - marec 2018 (za zdaňovacie obdobie 2017). Automatický výpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňového bonusu a daňovej povinnosti. Podáva ho daňovník, ktorý mal príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu, príjmy z kapitálového majetku a rôzne ostatné príjmy. Tento typ si zvolí aj daňovník, ktorý popri týchto druhoch príjmov aj príjmy zo závislej činnosti – teda bol aj zamestnaný a zároveň podnikal, prenajímal nehnuteľnosť, predal akcie a pod. Tlačivo slúži súčasne ako interaktívna online kalkulačka - doplní vypočítané hodnoty a upozorní na chyby.
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku DPH
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z pridanej hodnoty.
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty eDane
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty eDane
Daňové priznanie pre daň z pridanej hodnoty - vyplnené tlačivo si môžete ihneď stiahnuť a vytlačiť, alebo odoslať na email.
Daň z motorových vozidiel eDane Top
Tlačivo na vyplnenie pre daňové priznanie - Daň z motorových vozidiel. Automatický výpočet daňovej sadzby podľa typu vozidla. Stiahnite si daňové priznanie do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Potvrdenie ku dani z motorových vozidiel
Potvrdenie o podaní daňového priznania ku dani z motorových vozidiel. Údaje možno priamo zadať alebo preniesť z vyplneného daňového priznania pre Daň z motorových vozidiel.
Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane Top
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (resp. 3%) zaplatenej dane pre fyzické osoby ku dani z príjmov.
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
Daň z príjmu právnických osôb 2017 eDane Top
Daň z príjmu právnických osôb - interaktívne tlačivo pre vyplnenie online platné pre rok 2017 (podáva sa v období január - marec 2018). Vyplňte online, stiahnite do počítača a vytlačte alebo odošlite na email. Podpora exportu pre eDane a nahratie na portál Finančnej správy.
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby - vzor tlačiva pre vyplnenie online.
Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania Top
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania ku dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby, platné od 01.01.2018. Podať ho treba najneskôr do konca júna, resp. pri príjmoch zo zdrojov zahraničí do konca septembra.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti (byt, pozemok), za psa, automaty Top
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, za byt a nebytové priestory, pozemok, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Kumulatívne tlačivo pre všetky miestne dane platené v rámci obce.
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, psa, predajné automaty
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, za byt, pozemok, psa, predajné automaty a hracie prístroje.
Kontrolný výkaz DPH eDane
Kontrolný výkaz DPH pre vyplnenie online a odoslanie cez aplikáciu eDane alebo podanie na portáli Finančnej správy SR.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v jednoduchom účtovníctve eDane
Tlačivo pre účtovnú závierku pre neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. XML export pre aplikáciu eDane a portál finančnej správy.
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve eDane
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve platná od 01.01.2015. Nahrádza Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch platné do 31.12.2014.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve eDane
Účtovná závierka pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (MÚJ) eDane
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky pre vyplnenie online. Obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát aj v nemčine a angličtine. Vyplňte, vytlačte do PDF, odošlite na email alebo stiahnite XML export pre eDane.
Poznámky k účtovnej závierke MÚJ eDane
Poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky (Úč MUJ 3-01). Tlačivo sa podáva ako príloha ku účtovnej závierke MÚJ.
Potvrdenie o daňovej rezidencii
Tlačivo pre potvrdenie o daňovej rezidencii pre vyplnenie online. Tlačivo potvrdzuje Daňový úrad na žiadosť daňovníka v súlade so Zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia pre daný zmluvný štát.
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov Top
Potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby.
Prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmu eDane
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
Potvrdenie ku zrazeným preddavkom na daň z príjmu
Potvrdenie ku prehľadu o zrazených preddavkoch na daň z príjmu - tlačivo pre vyplnenie online.

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb   Top - populárne tlačivo
eDane - formulár možno nahrať do aplikácie eDane alebo na portáli Finančnej správy SR