• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Poučenie Nahlásiť chybu

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..

Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.

Toto je staré archivované daňové priznanie pre roky 2016 - 2017 podávané v období január - marec 2017 resp. 2018. Môžete ho použiť pre podanie dodatočného daňového priznania. Aktuálne platné daňové priznanie nájdete tu. Pre export údajov do aplikácie eDane použite tlačidlo "eDane". Pre informácie o tom, ako vyplniť tlačivo kliknite na "Poučenie", príp. pozrite postup ako podať daňové priznanie cez portál Finančnej správy.
FO
typ: A
 
DAŇOVÉ PRIZNANIE 2017
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti

podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁÄBČDÉFGHÍJKLMNOPQRŠTÚVXÝŽ  0123456789

01 -
02 -
     
Riadok 02 sa vypĺňa len ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ ani rodné číslo
Druh daňového priznania1)
      
Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného daňového priznania
  
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
03 -
04 -
05 -
/
Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
06 -
07 -
08 -
09 -
10 -
11
Adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daňovník obvykle zdržiaval v zdaňovacom období 3)
12 -
13 -
14 -
15 -
 
II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO
ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE (ďalej len "zástupca")
16 - Priezvisko
17 - Meno
18 - Titul pred menom / za priezviskom
/
19 - Rodné číslo
 / 
20 - Ulica
21 -
22 - PSČ
23 - Obec
24 - Štát
25 - Telefónne číslo 4)
26 - Emailová adresa 4)
1) Ak sa podáva dodatočné daňové priznanie z dôvodov uvedených v § 32 ods. 8, 9 a 11 alebo § 40 ods. 7 zákona, uvedú sa tieto dôvody v IX. oddiele.
2) Ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, vypĺňa sa aj X. oddiel.
Záznamy daňového úradu

 

 

Miesto pre evidenčné číslo
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

MF/015779/2016-721

Strana 1

Systémové správy