•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

1. Definície a základné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom portálu iPDF.sk (ďalej "portál") je fyzická osoba Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET, IČO: 40 519 431 zapísaná v živnostenskom registri OÚ SR v Bratislave (ďalej "prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľ nie je platca DPH.

1.2. Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby poskytované na portáli. Súhlas s týmito podmienkami je nevyhnutným predpokladom pre využitie služieb poskytovaných portálom. V prípade nesúhlasu alebo hrubým porušovaním týchto podmienok má prevádzkovateľ právo zrušiť registráciu užívateľa.

1.3. Služby poskytované prevádzkovateľom na portáli pozostávajú z elektronického spracovania digitálnych dokumentov a súvisiacich služieb. Poskytované služby sú buď bezplatné alebo platené. V prípade spoplatnenej služby je užívateľ vopred informovaný o poplatku, na základe čoho sa rozhoduje o využití alebo nevyužití služby.

1.4. Zmenu podmienok pre využívanie služby môže prevádzkovateľ uskutočniť kedykoľvek. Prevádzkovateľ je povinný informovať o takejto zmene dotknutých užívateľov.

2. Autorské práva

2.1. Obsah zverejnený na portáli iPDF.sk je vlastníctvom prevádzkovateľa portálu. Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah a korektnosť publikovaného obsahu. V prípade využitia informačných zdrojov tretích strán prevádzkovateľ poskytne informáciu o pôvode informácie.

2.2. Interaktívne formuláre publikované na portáli iPDF.sk sú taktiež vlastníctvom prevádzkovateľa portálu, vrátane formulárov vytvorených treťou stranou (užívateľom). Užívateľ má na základe dohody s prevádzkovateľom oprávnenie na dohodnutú odmenu za vytvorenie formulára.

3. Práva a povinnosti užívateľa

3.1. Digitálne dokumenty vytvorené užívateľom je užívateľ povinný preveriť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah vytvoreného dokumentu. Zodpovednosť nesie užívateľ zadávajúci údaje pri vytváraní dokumentu, ktorý je povinný vytvorený dokument prekontrolovať a v prípade potreby údaje upraviť.

3.2. Stiahnuté údaje z portálu iPDF.sk je užívateľ povinný uložiť na zabezpečené miesto tak, aby nedošlo ku ich zneužitiu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie takto stiahnutých údajov (napríklad pri uložení na verejne prístupnom počítači). Pre bezpečné uloženie údajov poskytuje prevádzkovateľ možnosť bezplatnej registrácie a uloženia kryptovaných dát v osobnom archíve užívateľa.

3.3. Registrácia na portáli je povinná v prípade, ak má užívateľ záujem využiť funkcionality viazané na konkrétny užívateľský účet - napr. vytvorenie tlačiva, aktivácia služby apod. Pokiaľ chce využiť formulár napr. formou online kalkulačky, alebo stiahnuť prázdne tlačivo pre manuálne vyplnenie, tak v takom prípade nie je registrácia vyžadovaná. Registrácia prostredníctvom dočasných emailových schránok nie je povolená a prístupové účty vytvorené podobnou službou budú odstránené.

3.4. Technická podpora je všeobecne poskytovaná všetkým užívateľom portálu, pričom prioritne sú riešené požiadavky registrovaných užívateľov s platným balíkom služieb.

3.5. Vlastné názory a komentáre ku konkrétnej stránke, resp. formuláru môže užívateľ vkladať pri dodržaní zásad komunikačnej korektnosti a tématiky. Nesúvisiace alebo urážlivé komentáre budú prevádzkovateľom odstránené.

3.6. Pri porušení podmienok na využívanie služieb portálu má prevádzkovateľ právo zrušiť registráciu užívateľa. Za porušenie podmienok využívania služieb portálu sa považuje napríklad:

  • ohrozenie bezpečnosti prevádzkovania portálu
  • úmyselné preťažovanie servera s cieľom narušenia stability služby
  • registrácia prostredníctvom dočasných emailových schránok
  • urážlivé komentáre, vkladanie zavádzajúcich URL odkazov v komentároch, neetické správanie, reklamné odkazy
  • zverejňovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, alebo informácií porušujúcich platné zákony

3.7. Užívateľ je povinný prekontrolovať obsah zadaných ako aj automaticky prepočítaných údajov vo vytvorenom dokumente. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu.

3.8. Pri vytvorení vlastného interaktívneho formulára má užívateľ právo na finančnú odmenu od prevádzkovateľa na základe vzájomnej dohody. Táto dohoda môže mať aj charakter dlhodobej spolupráce. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo preveriť a v prípade potreby upraviť formulár, ktorý je predmetom odmeny. Formuláre bez nárokovanej odmeny vytvorené užívateľmi poskytuje prevádzkovateľ bežným užívateľom portálu bezplatne.

4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu

4.1. Prevádzkovateľ je povinný maximálne využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti, funkčnosti a bezpečnosti prevádzkovania portálu iPDF.sk. Zároveň však prehlasuje, že nie je možné garantovať stopercentnú spoľahlivosť a dostupnosť služieb, ktorá môže byť ovplyvnená nepredvídateľnými a neovplyvniteľnými okolnosťami, ako napríklad výpadky siete, spoľahlivosť webhostingovej služby, zastaralý typ prehliadača apod.

4.2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za korektnosť údajov vo vytvorených dokumentoch. Je povinnosťou užívateľa prekontrolovať si obsah a správnosť vytvoreného dokumentu.

4.3. Cenník spoplatnených formulárov môže prevádzkovateľ upraviť kedykoľvek. O zmene cien budú informovaní dotknutí užívatelia.

4.4. Pri zmene podmienok užívania služby, plánovaných technických prestávkach a pod. je prevádzkovateľ povinný vopred informovať dotknutých užívateľov.

4.5. Ak užívateľ uhradí poplatok za určité tlačivo, ktoré však z dôvodu nie jeho chyby nedokáže využiť, prevádzkovateľ poskytne užívateľovi možnosť previesť tento poplatok do kreditov užívateľa, aby ich mohol využiť v budúcnosti. Medzi tieto prípady patrí napr. technická chyba na portále v čase vytvárania tlačiva užívateľom. Tento prípad však nezahŕňa údaje nesprávne zadané užívateľom, za ktoré nesie zodpovednosť samotný užívateľ. Poplatok je možné takto previesť len v prípade registrovaných užívateľov na základe ich žiadosti.

4.6. Dlhodobo nevyužívané užívateľské účty má prevádzkovateľ právo z bezpečnostných dôvodov odstrániť. Užívateľ bude vopred upozornený prostredníctvom emailu na možnosť predĺženia platnosti svojho účtu. Pokiaľ túto možnosť nevyužije do určitej doby, bude jeho účet a súvisiace dáta z databázy odstránené.

Bratislava, 15.11.2013, posledná úprava 30.06.2023