•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

iPDF Server je špecifický klon portálu ipdf.sk, ktorý umožňuje poskytnúť pre firmy a organizácie profesionálne riešenie upravené pre ich konkrétne potreby. Aplikácia "iPDF Server" sa inštaluje ako samostatný virtuálny server (VPS), tzn. je úplne nezávislý od portálu iPDF.sk.

Historicky bol portál ipdf.sk navrhnutý primárne pre bežného užívateľa, ktorý si na portáli vytvára všeobecne použiteľné tlačivá. Pre tieto účty sú zavedené niektoré obmedzenia - napr. na počty tlačív (tzv. kvóty), životnosť tlačív v náväznosti na platnosť služby, striktná oddelenosť účtov apod. Tieto obmedzenia sú často v kontraste s požiadavkami firiem, ktoré naopak požadujú možnosť kontrolovať aké tlačivá zamestnanci vytvárajú, potrebujú podstatne dlhšiu živostnosť tlačív, vlastné typy formulárov a v neposlednom rade potrebujú spoločne nastavovať platnosť služby pre všetky prístupové účty. Základné rozdiely zobrazuje tabuľka:

ipdf.sk - Portál iPDF Server - VPS
Vlastné typy tlačív čiastočne, s obmedzeniami áno 1)
Špecifické funkcionality dľa požiadaviek nie áno 2)
Úprava rozhrania, vlastný UI dizajn nie áno 2)
Počty tlačív obmedzené, podľa zvolenej kvóty bez obmedzenia
Živostnosť tlačív obmedzená max. 1 rok, alebo platnosť služby bez obmedzenia
Platnosť služby individuálne každý účet spoločne všetky účty
Administrátorský účet 3) nie áno (majiteľ licencie)
Právny základ využitia služby súhlas s prevádzkovými podmienkami portálu licenčná zmluva
Doména ipdf.sk ľubovoľná

1) - vlastné typy tlačív implementujeme podľa dodaných vzorov
2) - špecifické funkcionality, resp. dizajn implementujeme na základe individuálnej cenovej ponuky
3) - umožňuje napr. preveriť vytvorené tlačivá (read-only), zablokovať podriadený účet apod.
Tab. 1 - Hlavné rozdiely aplikácie "iPDF Server" od "iPDF portálu"

Licencia pre aplikáciu iPDF Server je poskytovaná na základe Zmluvy o poskytnutí licencie a technickej podpory . Podľa vzájomnej dohody môže byť dohodnutá vo forme obnovovanej licencie (tiež označovaná ako ročná, v angličtine SaaS - subscription resp. annual license), alebo konečnej (tiež jednorazová resp. perpetual license). Pokiaľ si Nadobúdateľ želá dbať o bezpečnosť portálu, tzn. pravidelné aktualizácie prostredia servera ako aj samotnej aplikácie, je vhodnejšia obnovovaná licencia. Jednorázová licencia je vhodná v prípade, že Nadobúdateľ disponuje vlastným tímom programátorov, ktorí zabezpečia chod a údržbu aplikácie. Základné rozdiely medzi typmi licencií zobrazuje tabuľka:

Predlžovaná / Obnovovaná licencia Konečná / Jednorázová licencia
Infraštruktúru zabezpečuje Poskytovateľ Nadobúdateľ
Úvodná inštalácia áno, bezplatne 1) nie, resp. za poplatok
Bezpečnostné aktualizácie áno, bezplatne 1) nie, resp. za poplatok
Technická podpora áno, bezplatne 1) nie, resp. za poplatok
Vstupné náklady nízke vysoké
Celkové / dlhodobé náklady (TCO) nižšie do cca 3-5 rokov užívania nižšie nad cca 3-5 rokov užívania
Distribúcia kódu nie nie
Modifikácia kódu nie áno
Obmedzený počet užívateľských účtov áno nie
Obmedzená funkčnosť po uplynutí licencie áno nie

1) Bezplatne podľa konkrétnej Licenčnej zmluvy, spoplatnené nad dohodnutý bezplatný rozsah.

Tab. 2 - Predlžovaná a konečná licencia - základné rozdiely

Konkrétna cena za poskytnutie licencie sa odvíja od konkrétnych požiadaviek Nadobúdateľa. "iPDF Server" môže obsahovať akékoľvek funkcionality dostupné na hlavnom portáli ipdf.sk (finančné záznamy, elektronické poštové EPH podania, zoznamy osôb a tovarov, rôzne typy exportov a tlačív ..), zároveň však platí, že čím viac funkcionalít "iPDF Server" obsahuje, tým je náročnejšia jeho časová údržba od ktorej sa odvíja cena licencie.

Vo všeobecnosti je cena konečnej licencie výrazne vyššia, než cena obnovovanej licencie. Tento rozdiel postupne klesá pri dlhodobom využívaní aplikácie. V prípade záujmu Vám radi odporučíme čo najefektívnejšie riešenie s ohľadom na konkrétne požiadavky Vašej spoločnosti.

Oznam - Spustenie iPDF Servera     Mám otázku ..