•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vytváranie PDF dokumentov je v súčasnosti možné výlučne prostredníctvom desktopových aplikácií, ako napr. Adobe Acrobat, alebo Microsoft Word. iPDF štúdio umožňuje (s určitými obmedzeniami) "nakresliť" si PDF dokument online.

iPDF štúdio je nástroj uľahčujúci vytváranie interaktívnych webových (HTML) formulárov a následne digitálnych (PDF) dokumentov. Umožňuje:

  • vytvoriť nový interaktívny webový formulár a definovať jeho vlastnosti - napr. lokalizované SEO URL linky, kategóriu, počet kópií, povolenie exportu/importu, skinning, publikovanie od-do apod.
  • kompilovať zdrojový PDF dokument a rozložiť ho do jednotlivých HTML podstránok tak, aby do nich bolo možné vkladať vstupné a výstupné polia
  • kresliť (vytvárať) vstupné polia pre interaktívny (HTML) formulár a definovať ich CSS a objektové vlastnosti (objektové vlastnosti - napr. vzorce, typ poľa, inicializačnú hodnotu, konštanty, globálne nastavenia polí apod., resp. CSS vlastnosti - farbu, font, výšku písma v danom políčku apod.)
  • kresliť (vytvárať) výstupné polia pre výsledný (PDF) digitálny dokument a definovať ich objektové vlastnosti (pozíciu vo výstupnom PDF dokumente, názov fontu, veľkosť písma, vzorce, konštanty, globálne nastavenia apod.). Štúdio taktiež uskutočňuje prepočet CSS súradníc vstupných polí na súradnice výstupného PDF dokumentu tak, aby sa pole z HTML stránky vložilo na miesto zodpovedajúce jeho pozícii v PDF dokumente.

Cieľom iPDF Štúdia je poskytnúť možnosť vytvoriť interaktívny formulár a následne digitálny dokument aj bez znalosti programovania. Produktivita práce je vďaka tomuto nástroju výrazne vyššia, ako pri manuálnom programovaní formulára.

Obr. 1 - Interaktívnych formulár v editovacom móde iPDF Štúdia

Samozrejme, niektoré špecifické funkcionality nie je možné "naklikať" prostredníctvom webového rozhrania. Príkladom je vyhľadávanie tarifných sadzieb pre Daňové priznanie ku motorovým vozidlám - na 3. strane , ktoré vyhľadá príslušnú sadzbu v databáze. iPDF aplikácia umožňuje akékoľvek prepojenie s externými dátovými zdrojmi - avšak v takýchto špecifických prípadoch je znalosť programovania nutná.

Vývoj iPDF Štúdia je momentálne vo fáze "alpha". To znamená, že časti tejto aplikácie sú ešte stále vyvíjané, testované a postupne nasadzované online. Taktiež viaceré funkcionality musia byť s ohľadom na bezpečnosť zneprístupnené pre bežných užívateľov. Aplikácia iPDF Štúdio nie je v súčasnosti vhodná na produkčné nasadenie a sprístupnená je výlučne za účelom demo prezentácie účelu. Záujemci si môžu vyskúšať vytvorenie vlastného interaktívneho formulára.

Upozorňujeme, že vývojové prostredie iPDF Štúdia je (a pravdepodobne zostane) podporované len pre angličtinu.

Obr. 2 - iPDF Štúdio - náhľad na vývojové prostredie (editácia vstupného poľa "CISLO_DOKLADU")