•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Interaktívne formuláre podporujú rozšírené operácie, ako napríklad:

  1. Prenos údajov medzi príbuznými formulármi
  2. Uloženie a nahratie údajov
  3. Pridávanie položkových záznamov
  4. Kopírovanie, zresetovanie, odstránenie formulára

1. Prenos údajov medzi dokumentami je možný v prípade ak ku súčasnému formuláru existuje iný príbuzný formulár (alebo formuláre). Políčka medzi súčasným a príbuzným formulárom sú vzájomne zmysluplne prepojené. Napríklad pri vyplnení daňového priznania si môžete jedným kliknutím preniesť údaje do príbuzného formulára "Potvrdenie o daňovom priznaní" - meno, priezvisko, adresa daňovníka sa automaticky predvyplnia a vy ich už nemusíte zadávať.

Obr. 1 - Prenos údajov do príbuzného formulára

2. Uloženie a nahratie údajov môžu využiť užívatelia, ktorí predpokladajú, že v budúcnosti budú potrebovať vytvoriť podobný dokument, prípadne chcú zadávanie údajov do formulára prerušiť a pokračovať v práci neskôr. Údaje je možné stiahnuť kliknutím na tlačidlo "Stiahnuť údaje", resp. nahrať do formulára pomocou tlačidla "Nahrať údaje".

Obr. 2 - Uloženie a nahratie údajov z/do formulára

3. Položkové záznamy predstavujú opakujúce sa súbory vstupných polí. Napríklad pri vypĺňaní faktúry môžete zadať jednu až niekoľko faktúrovaných položiek. Pritom pre každú položku zadávate rovnaké údaje - napríklad názov položky, počet kusov a jednotkovú cenu. Formuláre obsahujúce položkové záznamy umožňujú zadávanie, posúvanie alebo odstránenie jednotlivých položiek. Na tieto operácie slúžia ikony vedľa konkrétnej položky.

Obr. 3 - Manipulácia s položkami vo formulári - pridanie, odstránenie, posunutie

4. Kopírovanie, zresetovanie, odstránenie formulára je vhodné ak chcete vytvoriť napríklad podací lístok pre viacerých príjemcov. V takom prípade zadáte svoju adresu do prvého formulára a vytvoríte z neho potrebný počet kópií, v ktorých vyplníte individuálnych príjemcov. Výsledný dokument môže obsahovať všetky kópie na jednej strane kvôli úspornej tlači.

Obr. 4 - Manipulácia s formulármi - vytvorenie kópie, odstránenie, posunutie, zresetovanie

Obr. 5 - PDF dokument vytvorený z viacnásobných kópií jedného formulára