•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Licenčná zmluva, Zmluva o dielo alebo Autorská zmluva.

Zmluva o poskytnutí softwarovej licencie
a servisných služieb

uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom
(ďalej len "Zmluvné strany")

1. Definícia pojmov

Nadobúdateľ:
Poskytovateľ:
Aplikácia:
Infraštruktúra: Hardwarová a softwarová platforma na ktorej je prevádzkovaná Aplikácia.
Súvisiace služby: Doplnkové služby poskytované Nadobúdateľovi na účel efektívneho využívania Aplikácie, napr. technická podpora, školenie, úprava a vývoj kódu podľa požiadaviek Nadobúdateľa apod.

2. Predmet zmluvy

2.1. Poskytovateľ touto Zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na využitie Aplikácie za podmienok ustanovených touto Zmluvou (ďalej len "Licencia") a Nadobúdateľ touto Zmluvou udelenú Licenciu prijíma a zaväzuje sa Aplikáciu používať v rozsahu udelenej Licencie.

3. Odmena za udelenie Licencie

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu za odmenu vo výške (slovom Eur) na dohodnuté obdobie (ďalej tiež "licenčný poplatok"). Pri pokračujúcom záujme o využívanie Aplikácie vystaví po uplynutí obdobia Poskytovateľ Nadobúdateľovi faktúru na ďalšie obdobie. Licencia sa automaticky predĺži po zaplatení vystavenej faktúry o dĺžku faktúrovaného obdobia, pri zachovaní nezmenených podmienok tejto Zmluvy.
3.2. Odmenu uhradí Nadobúdateľ na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, pričom splatnosť faktúry je dní. Poskytovateľ je oprávnený sprevádzkovať Aplikáciu až po uhradení licenčného poplatku v plnej výške na svoj účet.
3.3. Licenčný poplatok nezahŕňa náklady Poskytovateľa na požadované Súvisiace služby. Tieto budú účtované po vzájomnej dohode Zmluvných strán individuálne.
3.4. Licenčný poplatok podľa bodu 3.1 nezahŕňa DPH. V prípade potreby bude DPH zohľadnená vo vystavenej faktúre.

4. Rozsah udelenej Licencie

4.1. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v obmedzenom rozsahu nasledovne:
 1. časová platnosť licencie - začína plynúť dňom pripísania odmeny (licenčného poplatku) v plnej výške na účet Poskytovateľa, končí posledným dňom doby krytej uhradeným licenčným poplatkom. Platnosť Licencie sa automaticky predlžuje po zaplatení licenčného poplatku o dĺžku zaplateného obdobia.
 2. územná platnosť licencie - .
 3. modifikácia kódu Aplikácie - .
 4. distribúcia kódu Aplikácie - .

5. Práva a povinnosti poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ je povinný:
 1. Zabezpečiť úvodnú inštaláciu a nastavenia prostredia podľa požiadaviek Nadobúdateľa.
 2. Zabezpečovať technickú prevádzku, stabilitu a dostupnosť Aplikácie počas platnosti Licencie.
 3. Informovať Nadobúdateľa o plánovaných výpadkoch a údržbách servera alebo Aplikácie.
 4. Poskytovať Nadobúdateľovi servisnú podporu a Súvisiace služby v dohodnutom rozsahu.
5.2. Poskytovateľ je oprávnený:
 1. Účtovať Nadobúdateľovi licenčné poplatky pokiaľ má Nadobúdateľ záujem pokračovať vo využívaní Aplikácie. Nadobúdateľ bude upozornený vopred s dostatočným predstihom na koniec platnosti licencie tak, aby nedošlo ku prerušeniu kontinuálnej funkčnosti Aplikácie a Nadobúdateľ mal dostatok času v prípade záujmu na uhradenie licenčného poplatku na ďalšie obdobie.
 2. Preveriť platnosť Licencie a dodržiavanie dohodnutých licenčných podmienok podľa bodu 4.
 3. Pri nedodržaní licenčných podmienok alebo ukončení platnosti Licencie obmedziť funkčnosť Aplikácie alebo odmietnuť vykonanie požadovaných Súvisiacich služieb.

6. Práva a povinnosti Nadobúdateľa

6.1. Nadobúdateľ je povinný:
 1. Uhradiť Poskytovateľovi dohodnuté licenčné poplatky a poplatky za dohodnuté Súvisiace služby podľa bodu 3.
 2. Dodržiavať udelený rozsah licenčných oprávnení podľa bodu 4.
 3. Poskytovať súčinnosť pri riešení technických problémov.
 4. Zabezpečiť prístup do Aplikácie výlučne oprávneným osobám, napr. svojim zamestnancom. Nadobúdateľ je povinný tiež zabezpečiť zrušenie prístupu v prípade ukončenia pracovného pomeru s oprávneným zamestnancom tak, aby nedošlo ku zneužitiu údajov alebo ohrozeniu bezpečnosti Aplikácie.
6.2. Nadobúdateľ je oprávnený:
 1. Umožniť prístup do Aplikácie svojim oprávneným zamestnancom alebo externým spolupracovníkom.
 2. Odstúpiť od Zmluvy do dní od nadobudnutia platnosti Licencie podľa bodu 8.1.
 3. Požadovať technickú a servisnú podporu od Poskytovateľa podľa bodu 7.
 4. Požadovať prioritizovanú servisnú podporu od Poskytovateľa na základe samostatne uzatvorenej Zmluvy o servisných službách (SLA).

7. Servisná podpora a Súvisiace služby

7.1. Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi súčinnosť a podporu pri využívaní Aplikácie najmä vo forme:
 1. úvodnej inštalácie a nastavenia prostredia Aplikácie.
 2. bezpečnostných aktualizácií.
 3. konzultácií a technickej podpory.
 4. vývoja kódu a úprav Aplikácie podľa požiadaviek Nadobúdateľa.
7.2.
7.3.

8. Trvanie a zánik Zmluvy

8.1. Nadobúdateľ má právo do dní od nadobudnutia platnosti Licencie odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu. V takom prípade mu Poskytovateľ vráti licenčný poplatok po odpočítaní vzniknutých nákladov. Nadobúdateľ nemá pri odstúpení nárok na bezplatné poskytnutie Súvisiacich služieb podľa bodu 7.2.
8.2. Poskytovateľ má právo na odstúpenie od Zmluvy pri porušení podmienok Zmluvy podľa bodu 4. Poskytovateľ je povinný vopred písomne upozorniť Nadobúdateľa na porušenie podmienok. V prípade, že Nadobúdateľ nezabezpečí nápravu stavu, vzniká Poskytovateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy a uplatnenie si náhrady vzniknutej škody.
8.3. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zániku Zmluvy dohodou, pričom táto musí mať písomnú alebo inak zdokladovateľnú formu napr. prostredníctvom elektronickej komunikácie. V prípade ukončenia Zmluvy v priebehu platnosti Licencie sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na vrátení adekvátnej časti licenčného poplatku pokrývajúceho vypovedané obdobie, pričom Poskytovateľ má právo odpočítať si už vzniknuté náklady vynaložené na prevádzku Aplikácie počas vypovedaného obdobia.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sú viazané mlčanlivosťou o informáciách súvisiacich s podnikateľskou činnosťou druhej zmluvnej strany. Pri porušení je poškodená strana oprávnená požadovať náhradu vzniknutej škody. Záväzok zachovávať mlčanlivosť nie je dotknutý zánikom tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
9.2. Ak nie je v tejto Zmluve stanovené inak, riadi sa ustanoveniami Autorského zákona 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
9.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a potvrdzujú, že táto Zmluva je zrozumiteľná a určitá, vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, a nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
9.4. Táto Zmluva vstupuje do platnosti uhradením prvého licenčného poplatku (odmeny) podľa bodu 3.1.

V , dňa .
________________________________________
Poskytovateľ________________________________________
Nadobúdateľ
Systémové správy