•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Dohoda o pracovnej činnosti (Pracovná zmluva)    
Pracovná zmluva, resp. Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa §228a zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce medzi zamestnancom a zamestnávateľom - vzorový text, ktorý si môžete upraviť podľa potreby. Upravte online, stiahnite do počítača a vytlačte, alebo odošlite na email.
Dohoda o vykonaní práce    
Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, pričom sa započítavajú všetky dohody v danom roku medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Pracovná zmluva    
Pracovná zmluva, tiež Dohoda o pracovnej činnosti - vzor schválený Slovenskou obchodnou inšpekciou so všetkými zákonnými náležitosťami vrátane ochrany údajov zamestnávateľa a spôsobu ukončenia pracovného pomeru. Vyplňte online, stiahnite do počítača a vytlačte, alebo odošlite na email.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca    
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca - vzor pre vyplnenie online. Vyplňte tlačivo online, odošlite na email alebo stiahnite do počítača a vytlačte.
Výpoveď pracovnej zmluvy zo strany zamestnanca  
Vzor tlačiva pre ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca.
Ukončenie pracovného pomeru dohodou    
Vzor tlačiva pre ukončenie pracovného pomeru dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list  
Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list
Zmluva o spolupráci    
Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi dvoma subjektami za konkrétnym cieľom podľa Obchodného zákonníka SR. Vyplňte údaje objednávateľa a dodávateľa, upravte náležitosti zmluvy a vytlačte alebo odošlite na email vo formáte PDF alebo MS Word.
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci    
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - vzor pre vyplnenie online. Upravte text, vytvorte tlačivo jedným kliknutím a odošlite na email, alebo stiahnite do počítača.
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku    
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a udelení licencie na jeho používanie.
Zmluva o dielo    
Všeobecná Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka pre vyplnenie online - rýchlo a jednoducho. Vyplňte a stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Mandátna zmluva    
Mandátna zmluva medzi mandantom a mandatárom, ktorou sa mandatár zaväzuje na účet mandanta zaobstarať určitú záležitosť. Vzor pre vyplnenie online - rýchlo a jednoducho.
Licenčná zmluva    
Licenčná zmluva podľa Autorského zákona na udelenie súhlasu na užitie vytvoreného diela za odmenu. Vyplňte údaje a stiahnite do počítača, alebo odošlite na email.
Zmluva o poskytnutí softwarovej licencie a servisných služieb      
Zmluva o poskytnutí licencie a servisných služieb - vzor pre vyplnenie online. Vhodná pre drobných vývojárov software - napr. tvorcov eShopov, CMS systémov a online aplikácií. Definuje základný rámec pre ochranu duševného vlastníctva autora, podmienky užívania produktu Nadobúdateľom ako aj poskytovanú servisnú podporu a súvisiace služby.
Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku  
Oznámenie zamestnanca zamestnávateľovi na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku za zdravotné poistenie.
Osobný dotazník zamestnanca  
Osobný dotazník zamestnanca pri prijatí do zamestnania. Základné údaje zamestnanca pre zavedenie jeho osobnej agendy u zamestnávateľa - meno, pozícia, adresa, poisťovňa, údaje a doklady pre výpočet daňového bonusu apod. Vyplňte online a stiahnite, vytlačte alebo odošlite na email.

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb
  - výstup do Microsoft Word   - výstup do PDF (dostupné vždy, aj keď nie je uvedený žiadny formát)