•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce, Zmluva o dielo alebo Autorská zmluva.

Zmluva o spolupráci

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zz. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:


Telefón / Email:

(ďalej len "dodávateľ")


Telefón / Email:

(ďalej len "objednávateľ")


I. Predmet zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Dodávateľ sa zaväzuje:
 2. Objednávateľ sa zaväzuje:
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.

III. Odmena a platobné podmienky

 1. Konečná dohodnutá cena dodávateľovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa článku I. a II. je EUR , (slovom: ).
 2. Objednávateľ uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového dokladu - faktúry, ktorý vystaví dodávateľ za plnenie podľa článku III. bod A. Finančné plnenie bude zaplatené bankovým prevodom na bankový účet uvedený na faktúre. Splatnosť faktúry je dní. Súčasťou faktúry je preberací protokol o realizácii vykonaných prác uvedených v článku II. a III. tejto zmluvy.
 3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo fakture budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.

IV. Zodpovednosť za škodu

 1. Dodávateľ zodpovedá v plnej výške za škody, ktoré vznikli objednávateľovi nedodržaním podmienok a povinností podľa tejto zmluvy, ako aj za ušlý zisk.
 2. Objednávateľ zodpovedá v plnej výške za škody, ktoré vznikli dodávateľovi nedodržaním podmienok a povinností podľa tejto zmluvy, ako aj za ušlý zisk.

V. Dôvernosť

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, nezverejnia ani iným spôsobom nepoužijú žiadnu informáciu, s ktorou sa zoznámia v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
 2. Povinnosť zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, kedy:
  • druhá zmluvná strana udelila písomný súhlas so sprístupnením alebo použitím dôvernej informácie,
  • právny predpis alebo oprávnený štátny orgán uloží povinnosť sprístupniť dôvernú informáciu,
  • je sprístupnenie dôvernej informácie nevyhnutné pre realizáciu povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.

VI. Zmluvná pokuta

 1. Pri nedodržaní podmienok stanovených touto zmluvou je zmluvná strana, ktorá túto povinnosť porušila, povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške Eur (slovom: ), a to za každý jednotlivý prípad porušenia tejto zmluvy.
 2. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením peňažného plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VII. Vyššia moc

 1. Zmluvné strany nenesú zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností z tejto zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
 2. Za vyššiu moc je pre účely tejto zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, vojna, požiar, výbuch, štrajk, alebo iné nepredvídateľné udalosti.

VIII. Platnosť zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu .
 2. Zmluvu je taktiež možné ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
 2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Prílohy


V , dňa V dňa


Dodávateľ: Objednávateľ:


..................................... .....................................
Systémové správy