•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Zmluva o spolupráci, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce, Zmluva o dielo alebo Autorská zmluva.

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a s použitím ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:


Telefón / Email:

(ďalej len "dodávateľ")


Telefón / Email:

(ďalej len "odberateľ")1. Predmet zmluvy

 1. Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky predaja

  , ktorý predáva dodávateľ a ktoré budú bližšie určené (hlavne čo do druhu, množstva, termínu dodávok) v samostatných objednávkach.
 2. Dodávateľ sa zaväzuje predávať odberateľovi po dobu platnosti tejto zmluvy tovar a služby podľa objednávok.
 3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi kúpnu cenu za tovar a služby podľa potvrdených cenových ponúk dodávateľa a objednávok odberateľa.

2. Dodacie podmienky

 1. Dodacie podmienky pre akýkoľvek tovar dodaný dodávateľom na základe objednávok odberateľa, sú stanovené v jednotlivých objednávkach.
 2. Súčasťou dodávky tovaru, resp. služieb je dodací list. Prevzatie tovaru a služieb povrdzuje odberateľ svojím podpisom.
 3. Odberateľ je povinný skontrolovať si zásielku pri prevzatí. Prípadné nezrovnalosti zistené na zásielke je odberateľ povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi.

3. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za dodaný tovar bude vypočítaná dodávateľom podľa objednávok odberateľa potvrdených dodávateľom a to v zmysle aktuálnej cenovej ponuky trhu.
 2. Za dodaný tovar vystaví dodávateľ daňový doklad – faktúru. Splatnosť faktúry je dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi. Platby za tovar a služby sa uskutočňujú bankovým prevodom na účet dodávateľa uvedený na faktúre. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávka Tovaru sa uskutočňuje v hotovosti pri prevzatí.

4. Záverečné ustanovenia

 1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu .
 2. Túto Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo Zmluvných strán písomnou formou, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Vypovedaním Zmluvy sa nerušia záväzky, ktoré vznikli na základe skôr uzatvorených objednávok.
 3. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
 5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
 6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Prílohy


V , dňa V , dňa


Dodávateľ: Odberateľ:


..................................... .....................................
Systémové správy