•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Osobný dotazník zamestnanca, Súhlas so spracovaním údajov, Pracovná zmluva, Dohoda o vykonaní práce alebo Žiadosť o prijatie do zamestnania.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

uzatvorená podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov medzi

Zamestnávateľom:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný v registri:
Zastúpený:

ďalej len „zamestnávateľ“

a

Zamestnancom:

Meno a priezvisko:
Bytom:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Št. príslušnosť:

ďalej len „zamestnanec“

I. Predmet dohody

 1. Zamestnávateľ a zamestnanec uzatvorili dňa pracovnú zmluvu, na základe ktorej vykonáva zamestnanec prácu na pracovisku v .
 2. Na základe tejto dohody zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť za rozdiel na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať v zmysle ustanovenia § 182 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť za hodnoty, ktoré prevzal podľa inventárneho zoznamu zo dňa Zamestnanec ďalej zodpovedá aj za nasledovné hodnoty:

  (pozn.: zoznam zverených cenín, hotovostí, tovaru, zásob materiálu apod.)
 2. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že na základe tejto dohody o hmotnej zodpovednosti bude zamestnanec zodpovedať aj za hodnoty, ktoré mu budú zverené na vyúčtovanie počas trvania pracovného pomeru.
 3. Inventarizácia hodnôt zverených na vyúčtovanie musí byť vykonaná k dňu podpísania tejto dohody ako aj v nasledovných prípadoch:
  1. pri zániku tejto dohody,
  2. pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
  3. pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo iné pracovisko.
 4. Zamestnanec zodpovedá za rozdiel na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, ak nepreukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečovať zamestnancovi podmienky pre riadny výkon práce spojenej s hmotnou zodpovednosťou zamestnanca. V prípade, že zamestnanec zistí, že nemá potrebné podmienky, pre riadny výkon práce spojenej s hmotnou zodpovednosťou, je povinný tieto nedostatky zamestnávateľovi ihneď oznámiť.

III. Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Táto dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovnéhopomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.
 3. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 4. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 5. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

V , dňa
.................................................
Zamestnanec

.................................................
Zamestnávateľ
Systémové správy