•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Žiadosť o výpis z registra trestov SR  
Vyplňte si jednoduché tlačivo a ušetrite svoj čas pred jeho vypĺňaním na úrade. Pri vypĺňaní formulára nezabudnite vyplniť aj políčko č. 11 - svoju prezývku, nakoľko v kriminálnom podsvetí je to často jediný spoľahlivý identifikačný údaj osoby:-)
Žiadosť o odpis z registra trestov  
Tlačivo pre žiadosť o odpis z registra trestov pre uchádzačov o zamestnanie v bezpečnostnej službe. Na rozdiel od výpisu z registra trestov obsahuje aj prehľad zahladených trestov.
Žiadosť o prídavok na dieťa  
Žiadosť o prídavky na dieťa, ktorým štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Nezaopatreným dieťaťom sa rozumie dieťa do ukončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do veku 25 rokov v prípade neprerušeného štúdia. Žiadosť podáva rodič alebo oprávnená osoba na miestnom úrade podľa svojho trvalého bydliska. Tlačivo vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Prihláška do materskej školy  
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy - tlačivo pre vyplnenie online. Vyplňte údaje o dieťati a rodičoch a jedným kliknutím stiahnite do počítača a vytlačte, alebo odošlite na email.
Prihláška na základnú školu  
Prihláška na primárne vzdelávacie štúdium na základnej škole vydaná MŠVVaŠ SR ako všeobecne odporúčané tlačivo pre všetky základné školy SR. Vyplňte údaje o dieťati a zákonných zástupcoch a jedným kliknutím stiahnite do počítača, vytlačte, alebo odošlite na email.
Žiadosť o rodičovský príspevok  
Žiadosť o rodičovský príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vyživované dieťa. Žiadosť podáva rodič alebo opatrovateľ na miestnom úrade podľa miesta svojho trvalého bydliska. Vyplňte online a stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Zápis o narodení dieťaťa  
Tlačivo pre zápis o narodení dieťaťa vydávaný matrikou na Miestnom úrade. Slúži ako podklad pre ďalšie doklady - preukaz zdravotného poistenca, rodný listy apod. Používa sa tiež pri žiadosti o neskloňovanie ženského priezviska.
Žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zamestnanca  
Žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vyplní zamestnanec pre svojho zamestnávateľa na konci daňového obdobia. Vyplňte údaje a vytlačte, alebo odošlite na email.
Žiadosť o vydanie Potvrdenia o daňovej rezidencii   eDane
Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o daňovej rezidencii pre Daňový úrad podávané od 01/2021. Môže sa podať aj spolu so tlačivom zahraničného finančného úradu. Vyplňte online, vytlačte alebo odošlite na email.
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane  
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane pre daňových nerezidentov. Žiadosť podáva daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou na finančný úrad podľa miesta svojho sídla. Vyplňte údaje, vytlačte alebo odošlite na email.
Dohoda o elektronickom doručovaní  
Dohoda o elektronickom doručovaní (elektronickej komunikácii) s daňovým úradom podľa zákona 563/2009 Z.z. Po jej podpísaní Vám na daňovom úrade pridelia identifikátor a budete môcť podávať daňové priznania elektronicky prostredníctvom aplikácie eDane alebo priamo na portáli Finančnej správy SR.
Autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom  
Tlačivo pre autorizáciu fyzickej osoby pre komunikáciu s daňovým subjektom a získanie prístupu ku AES (autorizovaným elektronickým službám) na portáli Finančnej správy SR.
Autorizácia právnickej osoby daňovým subjektom  
Tlačivo pre autorizáciu právnickej osoby pre komunikáciu s daňovým subjektom za účelom získania prístupu ku AES (autorizovaným elektronickým službám) na portáli Finančnej správy.
Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne  
Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podniku do 15 dní od podpisu zmluvy daňovému úradu - vzor tlačiva pre vyplnenie online.
Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie  
Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie. Tlačivo pre vyplnenie online. Vyplňte údaje a stiahnite, alebo odošlite na email.
Žiadosť o reklamáciu - reklamačný protokol  
Reklamačný protokol - vzorové tlačivo - ku žiadosti o reklamáciu zakúpeného tovaru alebo služby.
Reklamačný formulár    
Zjednodušený reklamačný formulár pre reklamáciu poškodeného tovaru dodávateľovi alebo výrobcovi.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru    
Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy pri kúpe tovaru na diaľku - napr. cez eShop. Vyplňte základné údaje - vrátený tovar, dátum a číslo objednávky, vytlačte a odošlite predajcovi spolu s vráteným tovarom.

  - výstup do Microsoft Word   - výstup do PDF (dostupné vždy, aj keď nie je uvedený žiadny formát)
eDane - formulár možno nahrať do aplikácie eDane alebo na portáli Finančnej správy SR