•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Žiadosť o výpis z registra trestov SR  
Vyplňte si jednoduché tlačivo a ušetrite svoj čas pred jeho vypĺňaním na úrade. Pri vypĺňaní formulára nezabudnite vyplniť aj políčko č. 11 - svoju prezývku, nakoľko v kriminálnom podsvetí je to často jediný spoľahlivý identifikačný údaj osoby:-)
Žiadosť o odpis z registra trestov  
Tlačivo pre žiadosť o odpis z registra trestov pre uchádzačov o zamestnanie v bezpečnostnej službe. Na rozdiel od výpisu z registra trestov obsahuje aj prehľad zahladených trestov.
Žiadosť o prídavok na dieťa  
Žiadosť o prídavky na dieťa, ktorým štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Nezaopatreným dieťaťom sa rozumie dieťa do ukončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do veku 25 rokov v prípade neprerušeného štúdia. Žiadosť podáva rodič alebo oprávnená osoba na miestnom úrade podľa svojho trvalého bydliska. Tlačivo vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy  
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy - tlačivo pre vyplnenie online.
Žiadosť o rodičovský príspevok  
Žiadosť o rodičovský príspevok je sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Výška mesačného príspevku v roku 2014 je 199,60 EUR pre jedno narodené dieťa. Žiadosť podáva rodič alebo oprávnená osoba na miestnom úrade podľa miesta svojho trvalého bydliska. Nárok na rodičovský príspevok zaniká dovŕšením veku dieťaťa 3 rokov, resp. 6 rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Tlačivo vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Zápis o narodení dieťaťa  
Tlačivo pre zápis o narodení dieťaťa vydávaný matrikou na Miestnom úrade. Slúži ako podklad pre ďalšie doklady - preukaz zdravotného poistenca, rodný listy apod. Používa sa tiež pri žiadosti o neskloňovanie ženského priezviska.
Žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zamestnanca  
Žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vyplní zamestnanec pre svojho zamestnávateľa na konci daňového obdobia. Vyplňte údaje a vytlačte, alebo odošlite na email.
Žiadosť o vydanie Potvrdenia o daňovej rezidencii   eDane
Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o daňovej rezidencii pre Daňový úrad podávané od 01/2021. Môže sa podať aj spolu so tlačivom zahraničného finančného úradu. Vyplňte online, vytlačte alebo odošlite na email.
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane  
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane pre daňových nerezidentov. Žiadosť podáva daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou na finančný úrad podľa miesta svojho sídla. Vyplňte údaje, vytlačte alebo odošlite na email.
Dohoda o elektronickom doručovaní  
Dohoda o elektronickom doručovaní (elektronickej komunikácii) s daňovým úradom podľa zákona 563/2009 Z.z. Po jej podpísaní Vám na daňovom úrade pridelia identifikátor a budete môcť podávať daňové priznania elektronicky prostredníctvom aplikácie eDane alebo priamo na portáli Finančnej správy SR.
Autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom  
Tlačivo pre autorizáciu fyzickej osoby pre komunikáciu s daňovým subjektom a získanie prístupu ku AES (autorizovaným elektronickým službám) na portáli Finančnej správy SR.
Autorizácia právnickej osoby daňovým subjektom  
Tlačivo pre autorizáciu právnickej osoby pre komunikáciu s daňovým subjektom za účelom získania prístupu ku AES (autorizovaným elektronickým službám) na portáli Finančnej správy.
Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne  
Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podniku do 15 dní od podpisu zmluvy daňovému úradu - vzor tlačiva pre vyplnenie online.
Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie  
Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie. Tlačivo pre vyplnenie online. Vyplňte údaje a stiahnite, alebo odošlite na email.
Žiadosť o reklamáciu - reklamačný protokol  
Reklamačný protokol - vzorové tlačivo - ku žiadosti o reklamáciu zakúpeného tovaru alebo služby.
Reklamačný formulár    
Zjednodušený reklamačný formulár pre reklamáciu poškodeného tovaru dodávateľovi alebo výrobcovi.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru    
Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy pri kúpe tovaru na diaľku - napr. cez eShop. Vyplňte základné údaje - vrátený tovar, dátum a číslo objednávky, vytlačte a odošlite predajcovi spolu s vráteným tovarom.

  - výstup do Microsoft Word   - výstup do PDF (dostupné vždy, aj keď nie je uvedený žiadny formát)
eDane - formulár možno nahrať do aplikácie eDane alebo na portáli Finančnej správy SR