•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Faktúra, predfaktúra, dobropis    Top    
Vytvorte si dodávateľskú faktúru online aj po anglicky alebo nemecky. Automatický prepočet základu dane, predvyplnenie údajov dodávateľa a odberateľa. Preneste údaje do iných dokladov jediným kliknutím.
Výdavkový pokladničný doklad    Top
Formulár pre zaregistrovanie výdavku z účtovnej pokladne. Vytvoriť a vytlačiť možno až štyri doklady súčasne. Údaje možno preniesť do Príjmového pokladničného dokladu
Príjmový pokladničný doklad    Top
Príjmový pokladničný doklad - účtovný doklad pre zaregistrovanie príjmu do pokladne. Možnosť vytvoriť až štyri doklady na jednej strane A4. Údaje možno preniesť do Výdavkového pokladničného dokladu.
Cestovný príkaz  
Cestovný príkaz typ EUR3 pre tuzemské aj zahraničné pracovné cesty, dostupná aj anglická a nemecká verzia pre preukázanie účelu cesty v zahraničí. Vyplňte údaje jedným kliknutím stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Vyúčtovanie pracovnej cesty    Top
Vyúčtovanie pracovnej cesty ku cestovnému príkazu - interaktívna kalkulačka. Automatický výpočet cestovných a stravných náhrad pre tuzemskú aj zahraničnú pracovnú cestu podľa zákona 283/2002 Z.z.
Objednávka tovaru, služieb    Top    
Tlačivo pre objednávku tovaru alebo služieb aj po anglicky a nemecky. Spätný prepočet jednotkovej ceny pre každú položku ako aj celkových súm. Tlačivo ihneď stiahnete, vytlačíte alebo odošlete na email.
Výkaz odpracovaných hodín  
Tlačivo výkaz odpracovaných hodín za dané obdobie. Automatický prepočet hodín a mzdy. Vhodné pre zamestnanca aj živnostníka.
Kniha jázd  
Kniha jázd - tlačivo pre vyplnenie online.
Cenová ponuka    Top    
Vytvorte si cenovú ponuku ku faktúre aj v anglickej alebo nemeckej verzii. Automatický prepočet celkovej sumy, vloženie obrázku s pečiatkou a podpisom, odoslanie na email alebo vytlačenie na tlačiarni.
Dodací list    Top    
Tlačivo dodací list ako príloha ku faktúre pre vyplnenie online. Automatické vyhľadanie dodávateľa a odberateľa v databáze firiem. Vyplňte a stiahnite si tlačivo počítača alebo odošlite na email.
Prikaz na úhradu SEPA (všeobecný)  
Jednoduchý SEPA prikaz na bankový prevod peňazí z účtu odosielateľa na účet príjemcu v rámci EÚ. Optimizované pre tlač. Maximálne 2 príkazy na jednu stranu A4.
Prikaz na úhradu SEPA SLSP  
Jednoduchý SEPA prikaz na úhradu pre Slovenskú sporiteľňu (SLSP).
Prikaz na úhradu SEPA Poštová banka  
Jednoduchý SEPA prikaz na úhradu pre Poštovú banku (POBA).
Prikaz na úhradu SEPA Tatrabanka  
Jednoduchý SEPA prikaz na úhradu pre Tatrabanku.
Hromadný príkaz na úhradu SLSP  
Hromadný príkaz SEPA na úhradu pre SLSP - Slovenskú sporiteľňu. Vygenerujte si aj importný dávkový XML súbor pre hromadné nahratie príkazov do Bankovníctva Tatrabanky v medzinárodnom formáte pain.001.001.03. Vzor pre vyplnenie online - vyplňte a stiahnite do počítača, alebo odošlite na email.
Hromadný príkaz na úhradu Tatrabanka  
Hromadný príkaz na úhradu SEPA Tatrabanka, a.s. - vzor pre vyplnenie online. Vygenerujte si importný dávkový XML súbor pre hromadné nahratie príkazov do Bankovníctva Tatrabanky v medzinárodnom formáte pain.001.001.03. Vyplňte a stiahnite do počítača pre vytlačenie, alebo odošlite na email.
Hromadný príkaz na úhradu Primabanka  
Hromadný príkaz na úhradu SEPA Primabanka. Vzor pre vyplnenie online - vyplňte a stiahnite alebo odošlite na email.
Hromadný príkaz na úhradu VÚB  
Hromadný príkaz na úhradu VÚB - Všeobecnej úverovej banky, a.s. - formulár pre vyplnenie online. Vyplňte a stiahnute do počítača pre vytlačenie alebo odošlite na email. Vygenerujte si importný dávkový súbor pre hromadné nahratie príkazov do VÚB Bankovníctva.
Protokol o zaradení HIM a NIM do užívania  
Protokol o zaradení HIM a NIM do užívania.
Protokol o vyradení DHIM z užívania  
Protokol o vyradení DHIM - dlhodobého hmotného investičného majetku - z užívania. Vzor pre vyplnenie online - vytlačte, stiahnite alebo odošlite na email.
Súhlas na použitie motorového vozidla  
Súhlas na použitie súkromného motorového vozidla zamestnanca na služobnú cestu. Tlačivo vydáva zamestnávateľ svojmu zamestnancovi s uvedením dátumu, predmetu a cieľa konkrétnej služobnej cesty.
Dohoda o používaní motorového vozidla  
Dohoda o používaní motorového vozidla
Mesačné zúčtovanie nákladov zamestnanca  
Mesačné zúčtovanie nákladov zamestnanca - tlačivo pre vyplnenie online. Vyplňte nákladové položky a výbery hotovosti - tlačivo prepočíta stav osobného účtu zamestnanca ku začiatku a koncu obdobia. Stiahnite do počítača, vytlačte na tlačiarni, alebo odošlite na email.
Montážny (stavebný) denník  
Montážny denník - zoznam vykonaných prác pracovníkov za daný deň alebo obdobie. Vyplňte online, stiahnite do počítača, alebo odošlite na email.
Skladová prevodka  
Skladová prevodka - účtovné tlačivo pre prevod tovaru medzi skladmi s automatickým prepočtom. Vyplňte online a vytlačte ako PDF, odošlite na email alebo stiahnite do počítača.
Skladová výdajka  
Skladová výdajka - účtovné tlačivo pre výdaj tovaru zo skladu s automatickými súčtami. Vyplňte online a vytlačte ako PDF, alebo odošlite na email.
Skladová príjemka  
Skladová príjemka - účtovné tlačivo pre príjem tovaru na sklad s automatickým prepočtom. Vyplňte online a odošlite na email alebo stiahnute do počítača ako PDF a vytlačte.
Inventárna karta DHIM - dlhodobý majetok  
Inventárna karta DHIM
Inventárna karta KHM - krátkodobý majetok  
Inventárna karta KHM - krátkodobého hmotného majetku KHM. Tlačivo pre evidenciu drobného majetku firmy a jeho vyradenia z užívania.
Skladová karta zásob  
Skladová karta zásob pre evidenciu pohybu tovarov na sklade. Vzor pre vyplnenie online - stiahnite si vyplnené tlačivo alebo odošlite na email.
Kniha odoslaných faktúr (Kniha pohľadávok)  
Kniha odoslaných faktúr (Kniha pohľadávok) pre evidenciu finančných pohľadávok spoločnosti v účtovnom období. Vyplňte online, stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Kniha prijatých faktúr (Kniha záväzkov)  
Kniha prijatých faktúr (Kniha záväzkov) pre evidenciu finančných záväzkov v účtovnom období. Vyplňte online, stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Žiadosť o pracovné voľno  
Žiadosť o pracovné voľno na jeden deň - tlačivo pre vyplnenie online.
Žiadosť o dovolenku  
Žiadosť o dovolenku
Výplatná páska - mzdová kalkulačka    Top
Výplatná páska a mzdová kalkulačka pre zamestnancov ako aj prácu na dohodu. Automatický výpočet poistného za zamestnávateľa, zamestnanca, dane, čistej mzdy a hrubej práce.
Priepustka od zamestnávateľa  
Tlačivo priepustka z práce vydaná zamestnávateľom zamestnancovi na vybavenie nevyhnutných osobných alebo zdravotných záležitostí počas pracovnej doby.
Evidencia dochádzky zamestnancov  
Evidencia dochádzky zamestnancov v mesiaci - pre vyplnenie online. Automatický prepočet odpracovaných dní a dní absencie. Vyplňte a stiahnite do počítača pre vytlačenie alebo odošlite na email.
Výzva na zaplatenie faktúry    Top    
Výzva na zaplatenie dlhu alebo faktúry je poslednou možnosťou na mimosúdne vysporiadanie medzi dlžníkom a veriteľom.
Upomienka na zaplatenie dlhu      
Upomienka na zaplatenie dlhu s možnosťou zadať zoznam neuhradených faktúr a úroky z omeškania. Upomienka predchádza exekučnému alebo súdnemu vysporiadaniu medzi dlžníkom a veriteľom.
Dohoda o započítaní pohľadávok      
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka s automatickým prepočtom započítanej sumy. Vyplňte tlačivo, vytlačte alebo odošlite na email.
Darovací doklad  
Tlačivo darovací doklad použiteľné pre účely účtovného alebo právneho dokladovania pôvodu darovanej veci.
Inventárna karta pozemku  
Inventarna karta pozemku - zaradenie nehnuteľnosti bez odpisov do majetku spoločnosti. Vyplňte údaje a stiahnite do počítača, vytlačte, alebo odošlite na email.
Výdavkový pokladničný doklad - rozpis DPH  
Výdavkový pokladničný doklad s rozpisom základov dane pre všetky základy dane - 0, 10 a 20%. Vhodný napr. pre evidenciu výdavkov gastronomických zariadení.
Príjmový pokladničný doklad - rozpis DPH  
Príjmový pokladničný doklad s rozpisom základov dane pre všetky základy dane - 0, 10 a 20%. Vhodný napr. pre evidenciu výdavkov gastronomických zariadení.
Pokladničná kniha  
Pokladničná kniha pre vedenie pokladne - zoznam príjmov a výdavkov, automatický prepočet zostatku. Vyplňte online, stiahnite do počítača a vytlačte, alebo odošlite na email.

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb   Top - populárne tlačivo
  - výstup do Microsoft Word   - výstup do PDF (dostupné vždy, aj keď nie je uvedený žiadny formát)