•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Upomienka na zaplatenie dlhu, Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok alebo Daňová exekučná výzva.

spoločnosť Vám dňa vystavila faktúru č. na sumu splatná ku dňu .
Kontrolou účtovnej evidencie bolo zistené, že uvedená faktúra nebola doposiaľ uhradená.
Neuhradením faktúry v lehote splatnosti, ste porušili zákonnú povinnosť plniť riadne a včas a dostali ste sa do omeškania s plnením peňažného záväzku. V zmysle ustanovenia Vám vznikla povinnosť platiť úroky z omeškania vo výške . Ku dnešnému dňu, t.j. predstavujú úroky z omeškania sumu .
Dlžnú sumu vo výške + úroky z omeškania prosím uhraďte na náš účet vedený vo č.ú. v lehote do dní odo dňa doručenia tohto listu.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade neuhradenia dlžnej sumy v stanovenej lehote budeme nútení vymáhať dlh súdnou cestou. Upozorňujeme, že s prípadným súdnym konaním sú spojené ďalšie výlohy na súdne poplatky, príp. poplatky spojené s exekučným konaním, takže Váš dlh by mohol podstatne vzrásť.
       V prípade, že ste úhradu uvedenej faktúry vykonali, prosíme obratom o zaslatie identifikačných údajov platby za účelom jej dohľadania.
S pozdravom

Razítko spoločnosti alebo podpis.

................................................................
Prilohy: 1x kópia faktúry č.
Systémové správy