•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Upomienka na zaplatenie dlhu, Výzva na zaplatenie faktúry alebo Daňová exekučná výzva.
Článok I.

Predmet dohody

 1. Účastníci dohody sa dohodli na vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov v rozsahu podľa bodov 2. a 3. tohto článku. Zároveň prehlasujú, že uvedené pohľadávky uznávajú a sú vecne a číselne správne uvedené.
 2. Pohľadávky "účastníka 1" voči "účastníkovi 2":
  Variabilný symbol Číslo dokladu Splatnosť Dlžná čiastka EUR Na zápočet EUR
 3. Pohľadávky "účastníka 2" voči "účastníkovi 1":
  Variabilný symbol Číslo dokladu Splatnosť Dlžná čiastka EUR Na zápočet EUR
 4. Zmluvné strany sa dohodli na zápočte vzájomných pohľadávok vo výške  EUR.
 5. Zvyšujúcu nezapočítanú časť sumy vo výške EUR uhradí na účet číslo variabilný symbol do dňa . V prípade omeškania úhrady má veriteľ právo na úhradu úrokov z omeškania podľa platných predpisov.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

 1. Podpisom tejto Dohody obe strany prehlasujú, že týmto spôsobom sú ich vzájomné pohľadávky vyrovnané do výšky podľa podľa Čl. I.
 2. Účastníci sa dohodli, že Dohodu možno zmeniť alebo doplniť len písomnou formou so súhlasom zmluvných strán.
 3. Dohoda je v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
 4. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma účastníkmi.
 5. Účastníci vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom dohody, že táto dohoda vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto dohodu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho účastníci túto Dohodu vlastnoručne podpisujú.

V , dňa___________________________________ ___________________________________
(Účastník 1) (Účastník 2)

Systémové správy