•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Upomienka na zaplatenie dlhu, Výzva na zaplatenie faktúry alebo Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok.
Súvisiace tlačivo je tiež Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (byt, pozemok), za psa a výherné automaty (miestne dane).

Vybavuje Email Telefón Číslo konania Číslo spisu

D a ň o v á
e x e k u č n á    v ý z v a

ako správca miestnych daní a miestnych poplatkov podľa § 4 ods.3 pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len “Daňový poriadok“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

d a ň o v ú    e x e k u č n ú    v ý z v u

v zmysle § 91 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Právoplatným a vykonateľným rozhodnutím správcu dane, ktoré je exekučným titulom, je výkaz daňových nedoplatkov č. zostavený ku dňu :

Číslo výmeru / rok Nedoplatok Eur Pôvodná splatnosť Predmet nedoplatku

Na základe vyššie uvedeného ako správca dane týmto ukladá dlžníkovi:datum nar.

povinnosť uhradiť peňažné plnenie z nedoplatku vo výške Eur, slovom .

Správca dane zostavil výkaz daňových nedoplatkov č. dňa ku dňu z údajov evidencie daní dlžníka. Výška nedoplatkov na dani podľa výkazu predstavuje sumu Eur, slovom .

Deň vyhotovenia výkazu je dňom jeho vykonateľnosti. Výkaz daňových nedoplatkov je exekučným titulom, ktorý je podkladom na vydanie tohto rozhodnutia na vymoženie nedoplatku na dani.

Správca dane v zmysle § 91 odst. 2 písm. f) Daňového poriadku

v y z ý v a

poplatkového dlžníka, aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia daňovej exekučnej výzvy zaplatil nedoplatok na poplatku vo výške na účet správcu poplatku s uvedením var. symbolu .

Zároveň podľa § 91 ods. 2 písm. g/ Daňového poriadku správca dane

u p o z o r ň u j e

daňového dlžníka, že ak daňový nedoplatok nebude zaplatený v lehote určenej správcom dane, vydá daňový exekučný príkaz na vykonanie daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke v zmysle § 108 Daňového poriadku, a to na peňažné prostriedky uložené na účte.

Správca dane podľa § 91 ods. 2 písm. i) Daňového poriadku z a k a z u j e daňovému dlžníkovi nakladať s peňažnými prostriedkami na jeho účte, zablokovanými v zmysle § 108 ods. 5 Daňového poriadku.

Podľa § 108 ods.5 Daňového poriadku na základe príkazu daňového dlžníka, banka zo zablokovaných peňažných prostriedkov poukáže účet správcu dane peňažné prostriedky vo výške vymáhaného daňového nedoplatku alebo jeho časti.

Účastníci daňového exekučného konania a iné osoby sú podľa § 11 ods. 2 Daňového poriadku povinní zachovávať daňové tajomstvo pod následkom trestnoprávneho postihu za porušenie tejto povinnosti.

Poučenie:

Proti tejto daňovej exekučnej výzve môže podľa § 91 ods.5 Daňového poriadku podať daňový dlžník odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia, a to písomne alebo ústne do zápisnice na . Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Odvolanie možno podať ak:

  • nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného daňového nedoplatku alebo bránia jeho vymáhateľnosti,
  • sú iné dôvody, pre ktoré je daňová exekúcia neprípustná.

V zmysle § 91 ods. 6 Daňového poriadku, odvolanie musí byť odôvodnené, pričom na neskôr uplatnené dôvody sa neprihliada.

, dňa

Obrázok
s podpisom 3:1

________________________________________

Systémové správy