•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Súvisiace tlačivá sú Evidencia dochádzky zamestnancov, Výkaz odpracovaných hodín, Registračný list fyzickej osoby alebo Mesačný výkaz poistného a príspevkov.

Výplatná páska

Na účet
Dovolenka Nárok na dovolenku vzniká len pri hlavnom pracovnom pomere zamestnancovi vo výške najmenej 20 dní za rok (vek menej ako 33 rokov), resp. 25 dní (dovŕšil 33 rokov).
nárok
čerpaná
zostatok
nová (dni)
stará (dni)
Pracovný fond
dní
hodín
Pracovný čas
Štátne sviatky

Vstupné údaje

Odpracované dni Typ pracovného vzťahu Typ pracovného vzťahu
HPP - pravidelná práca na dennú smenu napr. 8 hodín.
Dohoda o prac. činnosti - príležitostná činnosť na dohodnutý druh práce, max. 10 hodín týždenne a max. na 12 mesiacov, splatnosť v mesiaci nasledujúcom po vykonaní práce.
Dohoda o vykonaní práce (pravid. príjem) - práca vymedzená výsledkom, kumulatívne max. 350 hodín v roku, splatnosť po vykonaní (odovzdaní časti) práce.
Dohoda o vykonaní práce (nepravid. príjem) - rovnako ako pri pravidelnom príjme, avšak splatnosť odmeny je iná, než za mesačné obdobie (napr. polročne, každých 14 dní apod.). Neplatí sa nemocenské a poistenia v nezamestnanosti.
Dohoda o brig. práci študenta - príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce, len študenst SŠ alebo VŠ dennou formou, max. do 26 rokov, max. na 12 mesiacov, max. 20 hod. týždenne.
Odpracované hodiny
Eur v hrubom.
Dovolenka - dni Pre zadanie čerpanej dovolenky najprv vyplňte údaj v tabuľke vyššie Dovolenka - nárok (počet dní > 0). Osobné ohodnotenie Osobné ohodnotenie môže mať pravidelný charakter (každý mesiac) a často súvisí s pracovnou pozíciou - napr. príplatok za zodpovednú funkciu.
Platené sviatky - dni Základná mzda
Platené sviatky - hodiny Prémie Nepravidelný príjem - napr. polročné odmeny.
Odpracované dni celkom Náhrady za dovolenku Náhrady za dovolenku sa počítajú ako súčin polí Dovolenka - dni a Priemer - dovolenka.
Odpracované hodiny celkom Náhrady PN - dní Náhrady PN 1. - 10. deň
Uveďte celkovú sumu náhrad v prípade práceneschopnosti zamestnanca nasledovne:
- 25% denného vymer. základu pre 1. až 3. deň
- 55% denného vymeri. základu pre 4. až 10. deň Od 11. dňa sú náhrady vyplácané Soc. poisťovňou.
Priemer - dovolenka
(€ / hod.)
Priemerná hodinová sadzba pre náhrady za dovolenku - počíta sa z celkového príjmu a celkového odpracovaného počtu hodín v predošlom štvrťroku s presnosťou na 4 desatinné miesta. DDS (3. pilier) - č. poistenia
Denná prevádzka - hodín Nastavte počet hodín dennej smeny - štandardne 8 hodín, resp. 7.75 hodiny pre 2-smennú prevádzku a 7.5 hodiny pre 3-smennú prevádzku. V prípade práce na Dohodu môžete nastaviť priemerný denný počet odpracovaných hodín. Hrubá mzda
    Celková cena práce

Poistné odvody

 
Zamestnanec
Organizácia
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Invalidné poistenie
Poistenie v nezam. Poistenie v nezamestnanosti
Sadzba je 1% z vymer. základu pre zamestnanca ako aj zamestnávateľa. Od 01.03.2022 sa sadzba znižuje na 0,5% v prípade, ak zamestnávateľ odvádza za zamestnanca poistné na financovanie podpory (PFP).
Financovanie podpory PFP - Financovanie podpory
Poistné na financovanie podpory v nezamestnanosti v čase krátenej práce (PFP) platia od 01.03.2022 všetci zamestnávatelia za zamestnancov v HPP ako aj profesionálni športovci. Sadzba je 0,5% z vymer. základu zamestnanca. Dohodári PFP neplatia.
 
Úrazové poistenie  
Garančné poistenie Zaškrtnite pre uplatnenie garančného poistenia zamestnanca (štandardne áno).  
Rezervný fond solidarity  
POISTENIE SPOLU ...

Výpočet mzdy

Hrubý základ dane  
Nezdanit. minimum Odškrtnite, ak nechcete uplatniť mesačné nezdaniteľné minimum (napr. uplatnené už u iného zamestnávateľa). Zvyčajne sa neuplatňuje pri študentoch (Dohoda o brigád. práci študenta) a dôchodcoch.    
Mesačné zálohy - základ  
Mesačné zálohy - daň  
Daňový bonus - počet detí
Daňový bonus na vyživované deti - zadajte počet detí do 6 rokov (vrátane), 6-15 rokov a 15-25 rokov (vrátane). Rozhodujúcim pre určenie veku je 1. deň výplatného mesiaca. Pre zadanie vlastnej sumy daňového bonusu zaškrtnite "vlastná suma".  
Príspevok na stravovanie Finančný príspevok na stravovanie od 01.03.2021
Vyplňte kladnou sumou, pokiaľ zamestnanec nedostáva stravné lístky ani nemá zabezpečené stravovanie inou formou. Minimálna a maximálna výška príspevku je zhodná s výškou pre stravné lístky (pozrite Pokyny - platné tarify). Príspevok nepodlieha ani dani ani odvodom, ak nepresiahne max. výšku.
Príklad pre 05/2022: ak zamestnanec odpracoval v mesiaci 20 dní, príspevok môže byť v rozsahu 49,60 € (20 x 2,48) až 66 € (20 x 3,30).
Čistá mzda  
Stravné lístky - Stravné lístky - zadajte strhnutý príspevok zo mzdy zamestnanca zápornou sumou. Počíta sa denná sadzba stravného (tarifa) x počet odpracovaných dní. Pre zadanie vlastnej sumy vymažte tarifu a zadajte sumu. Platnú tarifu nájdete pod Pokynmi.  
DDS - dopln. dôch. sporenie DDS zamestnanec - zrážka. Vyplňte vyššie - vo vstupných údajoch.  
Iné zrážky - Napr. exekúcie, splátky úveru apod.  
K VÝPLATE (€) ...  

Hrubá mzda

Cena práce

NASTAVENIA

Systémové správy