•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce, Zmluva o dielo alebo Autorská zmluva.

Licenčná zmluva

uzatvorená podľa ustanovenia § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:


Telefón / Email:

(ďalej len "poskytovateľ")


Telefón / Email:

(ďalej len "nadobúdateľ")

I. Predmet zmluvy

 1. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť súhlas na použitie diela (ďalej len „Dielo“), a to z titulu .

II. Použitie diela

 1. Nadobúdateľ sa zaväzuje uvádzať meno Poskytovateľa, resp. označovať Poskytovateľa na všetkých rozmnoženinách Diela náležitým spôsobom pri každom použití Diela, a to podľa spôsobu použitia Diela na verejnosti.
 2. Nadobúdateľ je povinný zabezpečiť pri používaní Diela jeho ochranu pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním, ktoré by malo za následok poškodzovanie dobrého mena a dobrej povesti Poskytovateľa.

III. Rozsah a platnosť udelenej Licencie

 1. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu
 2. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu

IV. Odmena za udelenie Licencie

 1. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu .

V. Nakladanie s Licenciou

 1. Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej Licencie (ďalej len "Sublicencia") len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.
 2. Nadobúdateľ je oprávnený udelenú Licenciu zmluvou postúpiť na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora. O postúpení Licencie a o osobe postupníka je Nadobúdateľ povinný informovať autora bez zbytočného odkladu.

VI. Zmluvná pokuta

 1. Okrem uplatnenia nároku na Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený domáhať sa tiež náhrady škody, ktorá mu bola spôsobená mu bola spôsobená porušením povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy. Uplatnenie nároku na Zmluvnú pokutu nemá vplyv na uplatnenie nároku na náhradu škody.

VII. Trvanie a zánik Zmluvy

 1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu trvania Licencie udelenej podľa tejto Zmluvy s výnimkou ustanovení upravujúcich práva a povinnosti, z povahy ktorých vyplýva, že by mali zostať zachované aj po zániku Licencie udelenej podľa tejto Zmluvy. Licencia udelená podľa tejto Zmluvy zaniká:
  1. uplynutím času, na ktorý bola udelená,
  2. dohodou Zmluvných strán v písomnej forme,
  3. účinnosťou odstúpenia od tejto Zmluvy niektorej zo Zmluvných strán,
  4. z iných dôvodov stanovených Autorským zákonom alebo iným záväzným právnym predpisom.
 2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Nadobúdateľa. Za podstatné porušenie povinností zo strany Nadobúdateľa sa považuje:
  1. použitie Diela v rozpore s udelenou Licenciou,
  2. nezaplatenie odmeny za udelenie Licencie alebo jej časti napriek doručeniu písomnej výzvy Poskytovateľa na jej zaplatenie, v lehote dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Nadobúdateľovi.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sú viazané mlčanlivosťou o dôverných informáciách druhej zmluvnej strany. Pri porušení je poškodená strana oprávnená požadovať náhradu vzniknutej škody. Záväzok zachovávať mlčanlivosť nie je dotknutý zánikom tejto Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Všetky ustanovenia tejto Zmluvy možno meniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, vo forme písomného dodatku ku tejto Zmluve.
 3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
 5. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a potvrdzujú, že táto Zmluva je zrozumiteľná a určitá, vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, a nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V , dňa


Poskytovateľ: Nadobúdateľ:..................................... .....................................
Systémové správy