•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Toto je kompletný variant Pracovnej zmluvy (tiež Dohody o pracovnej činnosti). Pre zjednodušený vzor pozrite Dohoda o pracovnej činnosti.
Podobné tlačivá sú Dohoda o vykonaní práce, Zmluva o dielo, Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, alebo Ukončenie pracovného pomeru dohodou.

Pracovná zmluva

uzatvorená podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „zmluva“)

Zamestnávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis:
Za ktorú koná:

(ďalej ako „zamestnávateľ“)

Zamestnanec:

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Email:
Zdravotná poisťovňa:

(ďalej ako „zamestnanec“)

(Zamestnávateľ a zamestnanec ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na založení pracovného pomeru touto písomnou pracovnou zmluvou
a za týchto podmienok:

Článok I.
Základné ustanovenia

 1. Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa prácu na pracovnej pozícii: v zmysle tejto pracovnej zmluvy v súlade s internými predpismi zamestnávateľa, zákonníkom práce a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Hlavné kompetencie a pracovná náplň zamestnanca:

Článok II.
Miesto výkonu práce

 1. Miestom výkonu práce zamestnanca je:

Článok II.
Trvanie zmluvy

 1. Deň nástupu do zamestnania je stanovený: Táto zmluva sa uzatvára na dobu odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami   .
 2. Skúšobná doba je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní .
 3. Zamestnávateľ môže pracovný pomer skončiť:
  1. písomnou dohodou,
  2. písomnou výpoveďou,
  3. okamžitým skončením pracovného pomeru,
  4. skončením v skúšobnej dobe.
 4. V skúšobnej dobe môže tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni predo dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
 5. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je . Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je:
  1. dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
  2. tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
 6. V prípade, ak je daná výpoveď z iných dôvodov ako uvedených v odseku 4 tohto článku, je výpovedná doba dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.
 7. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak nie je ustanovené inak.

Článok IV.
Mzda a mzdové podmienky

 1. Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli na mzde zamestnanca vo výške EUR mesačne (slovom: Eur) brutto.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v uvedenej mzde je zohľadnená i prípadná práca nadčas, a to v rozsahu hodín práce nadčas v kalendárnom roku.
 3. Mzda a iné peňažné plnenie poskytované so mzdou sú splatné za mesačné obdobie pozadu. Termín výplaty mzdy je najneskôr . kalendárny deň v príslušnom kalendárnom mesiaci. V prípade, že výplatný termín pripadne na deň pracovného pokoja alebo vo sviatok, dochádza k výplate mzdy v najbližší pracovný deň predchádzajúci výplatnému termínu. Mzda a iné peňažné plnenie poskytované so mzdou sa so súhlasom zamestnanca uskutočňujú bezhotovostným prevodom na zamestnancom určený bankový účet uvedený v úvode tejto zmluvy pri označení zamestnanca.

Článok V.
Rozsah pracovného času

 1. Rozsah týždenného pracovného času je hodín, pričom prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do tohto pracovného času. Pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je najviac hodín týždenne.
 2. Začiatok a koniec pracovného času je určený dohodou zamestnanca a zamestnávateľa v súlade s internými predpismi zamestnávateľa.
 3. Zamestnanec súhlasí s tým, že mu zamestnávateľ môže v súlade so zákonníkom práce nariadiť pracovnú pohotovosť. Zamestnanec sa zaväzuje a je povinný rešpektovať nariadenú pracovnú pohotovosť a byť zamestnávateľovi v nariadený čas k dispozícií buď na pracovisku alebo mimo pracoviska na dohodnutom mieste.

Článok VI.
Dovolenka

 1. Základná výmera dovolenky zamestnanca je najmenej štyri týždne. Ak zamestnanec do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, alebo ak sa zamestnanec trvale stará o dieťa, je výmera dovolenky najmenej päť týždňov.
 2. Ak zamestnanec s pružným pracovným časom čerpá dovolenku, považuje sa za deň dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.
 3. Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.
 4. Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

Článok VII.
Dôvernosť informácií

 1. Zamestnanec sa zaväzuje:
  1. zachovať dôvernosť informácií o obchodoch, podnikateľských zámeroch a o podnikateľskej činnosti zamestnávateľa, ako aj akékoľvek iné informácie, ktoré by mohli akokoľvek ohroziť záujmy zamestnávateľa, a to aj počas obdobia 2 rokov po ukončení pracovného pomeru v zmysle pracovnej zmluvy,
  2. zachovať dôvernosť informácií o obchodných, technických, organizačných a iných skutočnostiach, o ktorých v súvislosti s výkonom práce podľa tejto alebo pracovnej zmluvy získa vedomosť a ktoré majú zostať utajené ako obchodné tajomstvo.
 2. Zamestnanec sa zaväzuje, že nebude využívať dobré meno zamestnávateľa pre získavanie vlastného alebo cudzieho prospechu, ktorý by inak nebol dosiahnuteľný.
 3. Zamestnanec sa zaväzuje, že nebude pre zamestnávateľa, bez jeho súhlasu, zabezpečovať dodanie tovarov alebo služieb, ak by dodávateľom bola osoba, na ktorej podnikaní sa zamestnanec priamo alebo nepriamo zúčastňuje.
 4. Zamestnanec sa zaväzuje, že v období platnosti tejto zmluvy nebude:
  1. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet vykonávať obchody, ktoré by boli v rozpore s internými normami zamestnávateľa,
  2. postupovať tak, aby získal na úkor zamestnávateľa pre seba alebo iného neoprávnenú výhodu a nebude za týmto účelom prijímať žiadny prospech.

Článok VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zamestnávateľ je povinný:
  1. prideľovať zamestnancovi prácu podľa tejto pracovnej zmluvy,
  2. zaplatiť mu za vykonanú prácu dohodnutú mzdu,
  3. vytvárať podmienky na plnenie pracovných úloh zamestnanca,
  4. dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi a touto pracovnou zmluvou,
 2. Zamestnávateľ v súlade so zákonníkom práce oboznámil zamestnanca pri nástupe do zamestnania so všetkými predpismi na výkon práce zamestnanca sa vzťahujúcimi, a to ako všeobecne záväznými právnymi predpismi, tak aj internými predpismi platnými u zamestnávateľa.
 3. Zamestnanec je povinný:
  1. vykonávať pridelenú prácu podľa pokynov zamestnávateľa osobne, v určenom pracovnom čase a odborne, podľa svojich najlepších schopností a vedomostí,
  2. dodržiavať pracovnú disciplínu a ustanovenia všeobecne záväzných a vnútorných organizačných predpisov zamestnávateľa vzťahujúcich sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,
  3. písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia,
  4. dodržať zamestnávateľom stanovený typ oblečenia, v závislosti od druhu a povahy činností vykonávaných zamestnancom,
  5. hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,
  6. zamestnanec osobne zodpovedá za šetrné používanie všetkých zariadení, pracovných pomôcok, vozidiel, materiálov a dokumentov, ktoré mu dal zamestnávateľ k dispozícii.
 4. Ak sa zamestnanec nemôže dostaviť do práce pre prekážku v práci a prekážka v práci je zamestnancovi vopred známa, je zamestnanec povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Ak spočíva prekážka v práci v práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz, preukazuje sa príslušným lekárskym potvrdením. Oznámenie neprítomnosti v práci je možné vykonať telefonicky alebo písomne štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa.
 5. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi povinnosť zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.
 6. Zamestnanec je povinný najneskôr v posledný deň trvania pracovného pomeru odovzdať zamestnávateľovi všetky predmety, veci a dokumenty, ktoré mu zamestnávateľ zveril, ktoré mu boli poskytnuté, alebo ktoré zamestnanec získal v súvislosti s výkonom práce u zamestnávateľa, a ktoré patria zamestnávateľovi.

Článok IX.
Osobitné ustanovenia

 1. Zamestnanec vyhlasuje:
  1. že pred uzavretím tejto pracovnej zmluvy, zamestnávateľ od neho nevyžadoval informácie o rodinných pomeroch, politickej a náboženskej príslušnosti,
  2. že pred uzavretím pracovnej zmluvy bol riadne oboznámený s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplývajú z tejto pracovnej zmluvy, najmä s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať,
  3. že absolvoval vstupnú inštruktáž a bol oboznámený so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania sa na pracovisku, vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie, s ochranou proti nim.
 2. Na zabezpečenie práv a povinností z tejto pracovnej zmluvy sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodli na uzavretí dohody o zrážkach zo mzdy. Na základe tejto dohody o zrážkach zo mzdy je zamestnávateľ oprávnený vykonať zrážky zo mzdy zamestnanca na uspokojenie svojho nároku na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti zo strany zamestnanca, a to najviac vo výške ustanovenej všeobecne záväznými predpismi pre zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia.
 3. Zamestnávateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES - všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Zamestnanec týmto vyhlasuje, že bol zamestnávateľom informovaný o svojich právach a povinnostiach v súvislosti s ochranou osobných údajov a zásadách spracúvania osobných údajov u zamestnávateľa. Zamestnanec súhlasí so spracúvaním osobných údajov zamestnávateľom za účelom realizácie splnení podľa tejto zmluvy a pre vnútorné zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo spracovať osobné údaje elektronickými prostriedkami spôsobom umožňujúcim uloženie osobných údajov v elektronických databázach a spracovanie týchto údajov počítačovými programami používanými zamestnávateľom a osobami, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku. Zamestnanec výslovne oprávňuje zamestnávateľa v rámci vyššie uvedeného súhlasu k odovzdaniu osobných údajov zamestnanca osobám, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku, najmä osobám zabezpečujúcim pre zamestnávateľa účtovníctvo, právne a finančné služby.
 5. Zamestnanec týmto potvrdzuje, že všetky osobné údaje, ktoré poskytol zamestnávateľovi sú pravdivé. Zamestnanec sa súčasne zaväzuje, že oznámi zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny osobných údajov.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Táto zmluva sa vyhotovuje písomne v 2 (dvoch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých zamestnanec obdrží jedno vyhotovenie a zamestnávateľ jedno vyhotovenie.
 3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov, za súhlasu oboch zmluvných strán.
 4. V prípade, ak zamestnanec považuje výpoveď zo strany zamestnávateľa za neplatnú, zamestnanec môže túto výpoveď napadnúť žalobou o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, a to v lehote dvoch (2) mesiacov. Lehota začína plynúť odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.
 5. Táto pracovná zmluva upravuje zmluvné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, nahrádza akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne ponuky, prísľuby alebo dohody medzi oboma zmluvnými stranami. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené sa riadia ustanoveniami zákonníka práce a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
 6. Zamestnanec vyhlasuje, že na jeho strane neexistujú také skutočnosti, ktoré by mu bránili vykonávať prácu podľa obsahu tejto pracovnej zmluvy a ani iné skutočnosti, ktoré by zamestnávateľovi mohli spôsobiť ujmu.
 7. Zamestnanec a zamestnávateľ vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, je prejavom ich skutočnej slobodnej, vážnej a určitej vôle, jej obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju potvrdili svojím vlastnoručným podpisom.


V , dňa
_________________________________

Zamestnanec

_________________________________

Zamestnávateľ
Systémové správy