•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Sponzorská zmluva na účelové podujatie, Darovací doklad alebo Darovacia zmluva na byt.

Zmluva o sponzorstve v športe

uzatvorená podľa § 50 a 51 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe medzi zmluvnými stranami

Sponzor:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zodpovedný zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN / Č. účtu:

(ďalej len „Sponzor“)

a

Sponzorovaný:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zodpovedný zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN / Č. účtu:

(ďalej len „Sponzorovaný“)

I. Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto Zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „Zmluva“) je poskytnutie finančnej podpory Sponzorom v prospech Sponzorovaného.
 2. Sponzorovaný je športová organizácia, ktorá je zapísaná v Informačnom systéme športu (ISŠ) v Registri právnických osôb v športe a má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

II. Účel a rozsah sponzorského, obdobie trvania zmluvy

 1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské - peňažný príspevok vo výške € (slovom Eur) a to jednorazovo v termíne do bankovým prevodom na bankový účet sponzorovaného.
 2. Účelom sponzorského je:
 3. Obdobie trvania zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dňa jej podpísania do .

III. Práva, povinnosti a čestné vyhlásenie sponzora

 1. Sponzor sa zaväzuje poskytnúť sponzorovanému sponzorské vo výške, v termíne, za podmienok a na účel podľa Článku II. tejto zmluvy.
 2. Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.
 3. Štatutárny orgán sponzora čestne vyhlasuje, že:
  1. sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
  2. voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a
  3. sponzor nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
 4. Sponzor podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že sponzorovaný vykonáva športovú činnosť v súlade s predpismi organizátora alebo riadiaceho orgánu príslušnej športovej súťaže, v ktorej sponzorovaný vykonáva športovú činnosť.

IV. Práva a povinnosti sponzorovaného

 1. Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel a v období podľa Článku II. tejto Zmluvy.
 2. Zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami v ISŠ. Ak nie je možné zverejnenie v ISŠ počas jeho nefunkčnosti, sponzorovaný informáciu zverejní na svojom webovom sídle alebo na webowom sídle sponzorovaného, ktorého je členom. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle sponzorovaného trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch ISŠ.
 3. Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola Zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je sponzorovaný povinný vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom.
 4. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ISŠ. Ak nie je možné zverejnenie v ISŠ počas jeho nefunkčnosti, sponzorovaný informáciu zverejní na svojom webovom sídle alebo na webowom sídle sponzorovaného, ktorého je členom. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle sponzorovaného trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch ISŠ. Táto povinnosť sponzorovaného trvá v prípade, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa odseku 5.
 5. Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 4. musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi sponzorovaný v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe Ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní.
 6. Sponzorovaný podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ktorú preukazuje v súlade so Zmluvou.

V. Zánik zmluvy

 1. Táto zmluva je dohodnutá na dobu určitú, uvedenú v Čl. II, bode 3 a zaniká k poslednému dňu tohto obdobia.
 2. Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe písomne odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom.
 3. Obe zmluvné strany majú právo zmluvu počas jej trvania od zmluvy odstúpiť. Dôvodom na vypovedanie je hrubé porušenie niektorého z vyššie uvedených ustanovení Zmluvy. Za také sa považuje najmä úmyselné konanie v rozpore s touto Zmluvou, alebo konanie súvisiace s porušením dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva sa uzatvára v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
 2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona o športe a Občianskeho zákonníka.
 4. Zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné a určité, preto ju na znak súhlasu podpisujú.
 5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
 6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z realizácie, výkladu alebo ukončenia tejto Zmluvy budú riešiť predovšetkým cestou dohody. Ak nie je vyriešenie sporu cestou dohody možné, môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na miestny a vecne príslušný súd a riešiť spor súdnou cestou.
 7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je výpis z informačného systému športu (ISŠ) o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného. Počas nefunkčnosti ISŠ je v súlade s § 50 ods. 4 písm. a) Zákona a Metodickým usmernením MŠVVaŠ SR č. 11/2016 namiesto výpisu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov súčasťou Zmluvy o sponzorstve v športe:
  1. tlačená verzia zobrazenia webovej stránky so zverejnenými údajmi podľa odseku 1 a
  2. čestné vyhlásenie sponzorovaného, že:
   • má stanovy v súlade s § 19 až 23 Zákona, ak je sponzorovaným športový zväz alebo národná športová organizácia,
   • činnosť športovej organizácie je v súlade s § 19 až 23 Zákona, ak je sponzorovaným športová organizácia s právnou formou občianskeho združenia,
   • mu nebola v lehote šesť mesiacov pred podpisom zmluvy o sponzorstve v športe uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1 Zákona.

V , dňa:

 

 

...........................................................
Sponzor - podpis, pečiatka

 

...........................................................
Sponzorovaný - podpis, pečiatka
Systémové správy