•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Zmluva o sponzorstve v športe, Darovací doklad alebo Darovacia zmluva na byt.

SPONZORSKÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
s poukazom na § 628 až 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Sponzor:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zodpovedný zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN / Č. účtu:

(ďalej len „Sponzor“)

a

Príjemca:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zodpovedný zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN / Č. účtu:

(ďalej len „Príjemca“)

I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie sponzorského plnenia špecifikovaného v bode 1.2 tohto článku Zmluvy v prospech Príjemcu.
1.2 Sponzor poskytuje Príjemcovi sponzorské plnenie vo forme peňažného plnenia vo výške € (slovom: Eur). Sponzorské plnenie je určené na realizáciu podujatia, ktoré realizuje Príjemca:
  • Názov:
  • Zameranie:
  • Miesto podujatia:
  • Doba (čas): od do
1.3 Príjemca sponzorské plnenie špecifikované v bode 1.2 tohto článku Zmluvy s vďakou prijíma.

II. Osobitné ustanovenia

2.1 Sponzorské plnenie bude poukázané na účet Príjemcu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy do dní po uzatvorení tejto Zmluvy.
2.2 Príjemca je oprávnený na účely informovania o poskytnutí sponzorského plnenia podľa tejto Zmluvy použiť obchodné meno a logo Sponzora, a to výlučne spôsobom špecifikovaným v bode 2.3 tohto článku Zmluvy.
2.3 Logo Sponzora ako podporovateľa podujatia bude uvedené nasledovne:
2.4 Sponzor sa zaväzuje bezodkladne po podpise tejto Zmluvy zaslať Príjemcovi grafické a farebné prevedenie loga, ktoré bude použité na účely prezentácie Sponzora a zároveň sa zaväzuje dodať prezentačné videá, prípadne bannery najneskôr dni pred konaním podujatia.
2.5

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sú platné, len ak boli vyhotovené vo forme jej písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú na základe skutočnej a slobodnej vôle a na znak svojho súhlasu ju potvrdzujú svojím podpisom.
3.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve originálne vyhotovenia.
3.5

V , dňa:

 

 

 

...........................................................
Za sponzora - podpis, pečiatka

 

 

...........................................................
Za príjemcu - podpis, pečiatka
Systémové správy