•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Darovacia zmluva na byt medzi dvoma osobami, Sprostredkovateľská zmluva na nehnuteľnosť, alebo Návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Darovacia zmluva

uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a zák.č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon")

a zmluva o zriadení vecného bremena práva bezodplatného doživotného bývania a užívania

uzavretá podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon")

(ďalej iba „zmluva")

medzi

Darcovia
a oprávnení z vecného bremena:

1.)

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Štátna príslušnosť:

(ďalej len "darca v 1. rade" alebo "oprávnený z vecného bremena v 1. rade")

2.)

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Štátna príslušnosť:

(ďalej len "darkyňa v 2. rade" alebo "oprávnená z vecného bremena v 2. rade")

(ďalej spoločne len "darcovia v 1. a 2. rade")

Obdarovaný
a povinný z vecného bremena:

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Štátna príslušnosť:

(ďalej len "obdarovaný" a "povinný z vecného bremena")

(Darcovia a oprávnení z vecného bremena a Obdarovaný a povinný z vecného bremena ďalej aj ako "účastníci zmluvy" alebo "zmluvné strany")


I. Úvodné ustanovenia

 1. Darcovia v 1. a 2. rade vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a slobodne a vážne uzatvárajú túto zmluvu. Obdarovaný prehlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu (Darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena práva bezodplatného doživotného bývania a užívania).

II. Predmet zmluvy

 1. Darcovia v 1. a 2. rade sú podielovými spoluvlastníkmi (darca v 1. rade spoluvlastnícky podiel pod BLV 3 o veľkosti 1/2 a darkyňa v 2. rade spoluvlastnícky podiel pod BLV 2 o veľkosti 1/2) nehnuteľností v katastrálnom území: , obec: , okres: zapísaných v evidencii nehnuteľností Okresného úradu - katastrálny odbor na liste vlastníctva č. , ktoré sú predmetom daru takto:

  Stavby:

  Pozemky:


  (ďalej aj ako "nehnuteľnosti" alebo "predmet daru")

 2. Darca v 1. rade je aj podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú.: , obec: , okres: , zapísaných v evidencii nehnuteľností Okresného úradu – katastrálny odbor, na nižšie uvedených listoch vlastníctva, ktoré v rozsahu v akom ich vlastní daruje obdarovanému. Nehnuteľnosti sú zapísané ako vlastníctvo darcu v 1. rade takto:

  LV Parcela č. Výmera m2 Spoluvlast. podiel Veľkosť podielu Druh pozemku Parc. registra

  (ďalej aj ako "nehnuteľnosti" alebo "predmet daru")

 3. Ďalšie zápisy o zmenách a vecných bremenách ku predmetu daru darcu v 1. rade zapísané v k. ú. :
 4. Darkyňa v 2. rade je aj podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú.: , obec: okres: , zapísaných v evidencii nehnuteľností Okresného úradu – katastrálny odbor, na nižšie uvedených listoch vlastníctva a tieto spoluvlastnícke podiely sú taktiež predmetom daru pre obdarovaného:

  LV Parcela č. Výmera m2 Spoluvlast. podiel Veľkosť podielu Druh pozemku Parc. registra

  (ďalej aj ako "nehnuteľnosti" alebo "predmet daru")

 5. Ďalšie zápisy o zmenách a vecných bremenách ku predmetu daru darkyne v 2. rade zapísané v k. ú. :

III. Darovanie

 1. Darcovia v 1. a 2. rade týmto darujú obdarovanému ako svojmu do jeho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v článku II. bod. 1. tejto zmluvy.
 2. Darca v 1. rade týmto daruje obdarovanému ako svojmu svoje spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam – pozemkom označeným v čl. II. bod 2 tejto zmluvy tak ako sú uvedené v tomto bode.
 3. Darkyňa v 2. rade týmto daruje obdarovanému ako svojmu svoje spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam – pozemkom označeným v čl. II. bod 4 tejto zmluvy tak ako sú uvedené v tomto bode.
 4. Obdarovaný nehnuteľnosti uvedené v článku II. tejto zmluvy ako dar od oboch darcov s vďakou prijíma.
 5. Darcovia a obdarovaní sa dohodli, že výnosy z nehnuteľností ktoré doteraz poberali darcovia titulom nájmu poľnohospodárskych pozemkov a z dividend z urbáru, budú aj naďalej až do ich smrti preberať darcovia a obdarovaný s týmto vyslovuje súhlas podpisom tejto zmluvy.

IV. Stav daru

Stav nehnuteľností zodpovedá primeranému opotrebeniu pozemkov v dobe ich užívania. Obdarovaný vyhlasuje, že mu je stav darovaných nehnuteľností známy, posúdenie technického stavu predmetu daru nepožaduje.


V. Zriadenie vecného bremena

Účastníci zmluvy sa dohodli, že v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka sa zriaďuje vecné bremeno v prospech darcov v 1. a 2. rade:
1.)
a
2.)
- spočívajúce v práve uvedených osôb do svojej smrti bezodplatne bývať a užívať nehnuteľnosti uvedené v článku II. bod 1. tejto zmluvy v plnom rozsahu. Uvedené právo sa zapíše ako ťarcha na LV č. v k.ú. do časti "C" – Ťarchy.

Obsahom tohto vecného bremena je oprávnenie darcov v 1. a 2. rade užívať vecným bremenom zaťažené nehnuteľnosti neobmedzene do smrti (teda obdarovaný nemôže od nich žiadať nájomné ani akúkoľvek inú náhradu za užívanie zaťažených nehnuteľností).

Obaja oprávnení z vecného bremena sú však povinní, ak budú nehnuteľnosti uvedené v článku II. bod 1. tejto zmluvy užívať, znášať primerane náklady na zachovanie a opravy vecným bremenom zaťažených nehnuteľností, ktoré si ich užívanie vyžaduje a platiť za spotrebované energie (plyn, voda, elektrika a pod. z ich vlastných príjmov.)


VI. Spoločné a záverečné ustanovenia a vyhlásenia

 1. Darcovia v 1. a 2. rade vyhlasujú, že na predmete daru neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená a iné ťarchy ako tie, ktoré sú zapísané v evidencii nehnuteľností na dotknutých listoch vlastníctva v deň podpisu tejto zmluvy. S ťarchami zapísanými na dotknutých listoch vlastníctva v deň podpisu tejto zmluvy je obdarovaný uzrozumený a v plnom rozsahu ich preberá.
 2. Darcovia v 1. a 2. rade vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto zmluvy jej účastníkmi, na predmete daru neviaznu žiadne dlhy zo žiadneho exekučného titulu.
 3. Darcovia v 1. a 2. rade vyhlasujú, že neuzatvorili s inou osobou, okrem obdarovaného, zmluvu o budúcej darovacej alebo kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu, zmluvu o budúcej nájomnej zmluve a ani žiadnu inú zmluvu, ktorá by akýmkoľvek spôsobom obmedzovala vlastnícke právo k predmetu daru. So zmluvou o nájme poľnohospodárskych pozemkov je obdarovaný oboznámený.
 4. Účastníci tejto zmluvy sú si vedomí, že sú viazaní svojimi prejavmi obsiahnutými v tejto zmluve.
 5. Obdarovaný si je vedomý právneho záväzku uvedeného v § 630 Obč. zák. s týmto pre neho zrozumiteľným obsahom: Darcovia v 1. a 2. rade sa môžu domáhať vrátenia daru podľa ust. § 630 Obč. zák., ak by sa obdarovaný správal k nim alebo členom ich rodiny tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy (neposkytol im potrebnú úctu a pomoc v núdzi, chorobe ak ktorýkoľvek z nich o to požiada, alebo ak to vyplýva zo všeobecných pravidiel morálky v intenciách cit. ustanovenia a súvisiacich predpisov). Podrobné povinnosti obdarovaného voči darcom si títo dohodli samostatnou dohodou.
 6. Ak Okresný úrad , katastrálny odbor vyzve účastníkov tejto zmluvy na odstránenie nedostatkov podania, tak zmluvné strany sú povinné si poskytnúť pri ich odstránení vzájomnú súčinnosť.
 7. Zmluvné strany dávajú si navzájom, ako i osobe, ktorá zmluvu spísala, súhlas so spracovaním ich osobných údajov uvedených v tejto zmluve v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to na účely spísania tejto zmluvy, jej evidovania, predloženia príslušným orgánom a organizáciám, ktoré budú o nej a na jej základe rozhodovať alebo overovať ich údaje. Pri jej spísaní boli použité tieto osobné údaje darcov v 1. a 2. rade a obdarovaného: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, štátna príslušnosť. Súhlas je vyjadrený podpismi zmluvných strán.
 8. Táto zmluva sa vyhotovuje v rovnopisoch s povahou originálu pre každý rovnopis. Po podpise zmluvnými stranami každý z účastníkov obdrží jeden rovnopis. Jeden exemplár zostáva v advokátskej kancelárii za účelom podania návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech darcov v 1. a 2. rade do katastra nehnuteľností v elektronickej podobe.
 9. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, obsahu bez výhrad porozumeli a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpísali. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

VII. Plná moc

 1. Zmluvné strany týmto udeľujú plnú moc advokátovi: , zapísaný v zozname advokátov SR pod č. preukazu , r.č. , so sídlom , aby ich zastupoval vo veci konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vedeného Okresným úradom – katastrálnym odborom k touto darovacou zmluvou prevádzanému predmetu daru v prospech obdarovaného a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech darcov v 1. a 2. rade, ktoré zaťažuje predmet daru uvedený v čl. II. bod. 1. tejto zmluvy.
 2. Táto plná moc zároveň zahŕňa aj právo podpísať návrh na vklad, oznámenie o návrhu na vklad, prípadné dodatky v časti týkajúcej sa formálnych úprav za účelom spôsobilosti zmluvy k zápisu práv do KN, prípadne vykonávať opravy, resp. úpravy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v rozsahu nevyhnutnom pre účely konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností, vedeného príslušným okresným úradom – katastrálnym odborom.
 3. Táto plná moc zároveň zahŕňa aj právo preberať za splnomocniteľov všetky rozhodnutia, príp. iné písomnosti Okresného úradu – katastrálneho odboru vo veci tohto konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností. Splnomocnenec je oprávnený ku všetkým úkonom súvisiacim s právnym zastupovaním v predmetnej veci. Advokát sa v rámci svojho poverenia – plnej moci môže dať zastúpiť iným advokátom alebo advokátskym koncipientom.
 4. Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na zmluvách potvrdzujú, že splnomocnenie udelené splnomocnencovi na zastupovanie na konanie o povolení vkladu tejto zmluvy pred príslušným okresným úradom – katastrálnym odborom nie je stretnutím záujmov, nakoľko povolenie vkladu zmluvy do katastra nehnuteľností je spoločným záujmom všetkých účastníkov tejto zmluvy.

VIII. Kataster nehnuteľností

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti účastníci zmluvy navrhujú, aby Okresný úrad , odbor katastrálny vykonal v evidencii nehnuteľností zápis vo forme vkladu vlastníctva v prospech obdarovaného k predmetu daru uvedenému v čl. II. tejto zmluvy a vykonal aj vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech darcov v 1. a 2. rade tak, ako je to uvedené v čl. V. tejto zmluvy spočívajúce v práve uvedených osôb do svojej smrti bezodplatne bývať a užívať nehnuteľnosti uvedené v článku II. bod 1. tejto zmluvy v plnom rozsahu.

Obdarovaný nadobudne vlastníctvo k predmetu darovania vkladom do katastra nehnuteľností. Oprávnení z vecného bremena nadobudnú právo zodpovedajúce vecnému bremenu identifikovanému v čl. V. tejto zmluvy.

Vecno - právne účinky vkladu vzniknú na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu – katastrálneho odboru, o jeho povolení.

 

V , dňa:

 

 

 

...........................................................

darca v 1. rade a oprávnený z vecného bremena

 

 

...........................................................

darkyňa v 2. rade a oprávnená z vecného bremena

 

 

 

...........................................................

obdarovaný a povinný z vecného bremena

 

 

 

...........................................................

advokát, plnomocenstvo udelené v tejto zmluve prijímam
Systémové správy