•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivá sú Zmluva o prenájme bytu, Výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom, Sprostredkovateľská zmluva na nehnuteľnosť, alebo Darovacia zmluva na byt.

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy na byt

podľa zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:

Prenajímateľ:

Meno a priezvisko / Názov:
Trvalý pobyt / Sídlo:
Rodné číslo / IČO:
V zastúpení:

(ďalej "prenajímateľ")

Nájomca:

Meno a priezvisko / Názov:
Trvalý pobyt / Sídlo:
Rodné číslo / IČO:
V zastúpení:

(ďalej "nájomca")

Článok I.

Zmluvné strany uzavreli dňa Nájomnú zmluvu na základe ktorej sa nájomca stal užívateľom bytu č. , nachádzajúceho sa na adrese , evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu , na liste vlastníctva LV č. , katastrálne územie .

Článok II.

  1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na ukončení Nájomnej zmluvy podľa Čl. I. ku dňu .
  2. Ku poslednému dňu nájmu bude predmetný byt odovzdaný prenajímateľovi podľa podmienok uvedených v Nájomnej zmluve. Zároveň budú vysporiadané všetky vzájomné záväzky, vrátane depozitu nájomného. Zástupcami zmluvných strán bude spísaný protokol, v ktorom bude popísaný stav bytu ako aj meračov vody, plynu a elektrickej energie ku dňu ukončenia nájmu. Vzor protokolu je súčasťou tejto Dohody.

Článok III.

  1. Nájomca zaplatil podľa Nájomnej zmluvy prenajímateľovi depozit vo výške (slovom ) Eur.
  2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo strhnúť zo sumy depozitu prípadné nedoplatky na zálohách nájomného alebo energií v súlade s ustanoveniami Nájomnej zmluvy. Zvyšnú sumu depozitu vráti prenajímateľ nájomcovi.
  3. V deň podpisu tejto Dohody prenajímateľ vracia a nájomca týmto prijíma čiastku vo výške Eur. Prevzatie a odovzdanie danej čiastky potvrdzujú svojimi podpismi na tejto Dohode.

Článok IV.

  1. Prenajímateľ a nájomca týmto prehlasujú, že po vysporiadaní kaucie nemajú voči sebe žiadne záväzky ani povinnosti.
  2. Táto Dohoda je vytvorená v dvoch rovnopisoch, po jednej kópii pre každú zmluvnú stranu.
  3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.


V , dňa
_________________________________
Prenajímateľ

_________________________________
Nájomca


Protokol o odovzdaní bytu ku dňu

Popis stavu bytu s prihliadnutím na bežné opotrebenie:
Stav meračov:
  - teplá voda:
  - studená voda:
  - plyn:
  - elektrická energia:
Kaucia:
Nájomca potvrdzuje, že prijal sumu za vrátenú kauciu vo výške Eur.
Prenajímateľ prehlasuje, že nemá voči nájomcovi žiadne ďalšie nevysporiadané pohľadávky.


_________________________________
Prenajímateľ

_________________________________
Nájomca
Systémové správy