•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Podpora formátu MS Word

Dokumentový formát MS Word (DOCX) zo skupiny Microsoft Office je druhý alternatívny výstupný formát popri existujúcom primárnom formáte PDF. Plánovaný bol už dlhšiu dobu, avšak spustenie komplikovali technické nekompatability medzi knižnicami, ktoré bolo treba upraviť špecificky pre potreby portálu ipdf.sk.

Hlavnou výhodou formátu Microsoft Word je možnosť upraviť text priamo vo vytvorenom tlačive (offline). Užívateľ sa nemusí prihlásiť do Mojej zóny, aby potrebné tlačivo nahral do webového formulára a upravil ho, tak ako je to potrebné v prípade PDF. Text možno upraviť v niektorom editore podporujúcom formát MS Word - napr. Microsoft Office, LibreOffice, alebo OpenOffice. Výhoda sa najviac prejaví v prípade tlačív s rozsiahlymi textami, ako sú zmluvy, úradná korešpondencia, právne dokumenty apod.

Nevýhodou formátu Microsoft Word je, že v dôsledku odlišnosti technológií nie je tento formát vhodný pre niektoré typy tlačív - napr. tie, ktoré vyžadujú presné poziciovanie elementov na stránke, alebo pre kompilované PDF do grafického pozadia s obrázkami. Z toho dôvodu nemôže byť formát MS Word podporovaný napr. pre väčšinu daňových tlačív. V súčasnosti je podpora implementovaná najmä pre právne tlačivá (zmluvy, úradná korešpondencia, žiadosti, apod.), a časom sa bude rozširovať.

Ako vytvoríte tlačivo vo formáte MS Word? Jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť Word", ktoré sa zobrazí vedľa tlačidla "Vytvoriť PDF".

Obr. 1 - Tlačidlo pre vytvorenie súboru MS Word

Technológie formátov PDF a MS Word sú natoľko rozdielne, že formát MS Word je nutné naprogramovať a odladiť individuálne pre každé tlačivo. Nie je možné využiť "nahrávacie" iPDF štúdio, ako v prípade výstupu do formátu PDF. Prináša to, bohužiaľ, zvýšenú časovú réžiu tak na implementáciu ako aj údržbu formulárov. Z dôvodu vyšších nákladov je preto formát MS Word dostupný len užívateľom s aktivovaným balíkom služieb. Pokiaľ užívateľ nemá službu aktivovanú, zobrazí sa mu upozornenie:

Obr. 2 - Upozornenie v prípade, že užívateľ nemá aktívny balík služieb

Odlišnosť technológií súčasne znamená, že výstup do MS Word sa bude odlišovať od výstupu do PDF. Napríklad šírka odstavcov, vzdialenosť medzi riadkami apod. sú pre každý formát počítané odlišným spôsobom a v konečnom dôsledku zodpovedajú za odlišnú vizuálnu prezentáciu rovnakého textu. Obidva formáty však podporujú všetky vstupné aj výstupné elementy iPDF štúdia, vrátane príloh, vloženia obrázkov a WYSIWYG polí.

Vyskúšajte si niektoré formuláre s výstupom do MS Word:

Prejsť na prehľad formulárov