•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daň z motorových vozidiel 2013

Formulár pre daň z motorových vozidiel za rok 2013 je od 09.01.2014 prístupný aj na portáli iPDF.sk. Umožňuje vytvorenie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel za rok 2013. Poskytuje automatické vyhľadanie sadzby tak základnej ako aj zníženej (EURO 3 - 6, EEV) pre všetky druhy vozidiel a samosprávne kraje. Na jednom priznaní možno uviesť až 6 motorových vozidiel.

Daňové priznanie podáva daňovník za účtovné obdobie 2013 najneskôr do 31.01.2014 tomu daňovému úradu, ku ktorému je miestne príslušný k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia.

Oproti roku 2012 nastali vo formulári viaceré zmeny - napr. v priznaní sa už neuvádza údaj o výrobcovi, resp. modeli vozidla, ale druh vozidla podľa obecnejšej klasifikácie, čo odstránilo problém s nejednoznačnosťou výkladu. Pribudli polia pre zber nových údajov, napr. dátum prvej evidencie vozidla, resp. dátum vzniku daňovej povinnosti.

Sadzby určované samosprávnym krajom sa vo väčšine krajov nezmenili s výnimou banskobystrického kraja. Trnavský kraj progresívne zohľadňuje splnenie najnovších emisných kritérií definovaných v EURO 6 a poskytuje pre ne zvýhodnené sadzby.

Daňové priznanie pre motorové vozidlá je ku 09.01.2014 dostupné už aj v aplikácií eDane, resp. v účtovnom systéme KROS Alfa.

Prejsť na formulár »

Viac informácií: