•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
DEMO - Interaktívne polia v PDF
Publikoval administrátor dňa 21.10.2021

Interaktivitu uvádza portál iPDF.sk v názve už od svojho vzniku. Čo to však presne znamená - to bolo predmetom občasných nejasností aj medzi našimi užívateľmi. Pokúsime sa teda koncept vyjasniť.

Interaktivita môže byť ponímaná v dvoch rovinách - ako interaktivita webových formulárov, alebo interaktivita PDF tlačív.

Interaktivita webových formulárov znamená, že webový HTML formulár okamžite reaguje pri zadaní hodnoty užívateľom. Pri vložení nesprávnej hodnoty užívateľ okamžite vidí upozornenie na chybu.

Interaktivita PDF tlačív znamená, že vytvorené PDF súbory (tlačivá) obsahujú špeciálny typ polí umožňujúcich vloženie textu priamo do PDF súboru. Táto možnosť je známa predovšetkým digitálne zručnejším užívateľom.

Kľúčovým pre vývoj portálu bol od začiatku prvý koncept - tzn. "interaktivita webových formulárov". Cieľom portálu nebolo vytvárať PDF tlačivá obsahujúce interaktívne polia. Viacero užívateľov sa nás však na túto možnosť dotazovalo a občas vysvitlo, že pojem "interaktivity" porozumeli skôr v zmysle druhého konceptu.

Tak sme sa na to pozreli. V 2019 prebehla prvá analýza s cieľom zistiť, či by bolo možné rozšíriť iPDF rendering engine - generátor tlačív - o podporu pre interaktívne polia. Výsledky boli zmiešané - niečo sa dá pomerne ľahko (napr. bežné textové polia), niečo pôjde obtiažne (napr. prepočet súradníc z HTML do PDF pri zarovnaní zprava) a niečo nepôjde nikdy (napr. vertikálne zarovnanie textu v bunke, niektoré vizuálne vlastnosti). V každom prípade - interaktívne polia môžu mať svoje miesto aj na portáli ipdf.sk, avšak len pre niektoré typy jednoduchých tlačív.

V priebehu 2020 - 2021 sme zapracovali ďalšie interaktívne varianty ku štandardných typom výstupných polí. Výsledkom je dnes už pomerne stabilná funkcionalita, ktorá umožňuje generáciu PDF tlačív aj s variantom pre interaktívne polia. Pre účel dema je interaktivita podporovaná napríklad v nasledovných tlačivách:

Pre vloženie interaktívnych polí je potrebné zvoliť v Nastaveniach tlačiva napravo spôsob vloženia polí - buď pre všetky polia, alebo len pre nevyplnené polia.

PDF súbor s interaktívnymi poliami môže byť užitočný napríklad pri častom vypĺňaní niekoľkých jednoduchých údajov. Vkladané údaje však nemôžu byť kontrolované (validované, resp. validácia sa musí naprogramovať pre každé pole), tlač na tlačiarni môže vyzerať odlišne, než zobrazenie na monitore, treba dávať pozor na uloženie správnych údajov na disk pri ich prepisovaní, veľkosť súboru s interaktívnymi poliami rýchlo rastie a nie všetky PDF prehliadače podporujú prácu s interaktívnymi poliami. Prehľad výhod a nevýhod zobrazuje tabuľka.

štandardné PDF - bez interaktívnych polí 1) PDF s interaktívnymi poliami
Kontrola (validácia) zadaných hodnôt áno nie
Kontrola výstupu (vizuálne vlastnosti) všetky štandardné, konzistentný výstup obmedzená, príp. prácna na programovanie, napr. rozloženie písmen do vyhradených štvorcov je nočná mora :-). Občas nekonzistentný výstup.
Veľkosť súboru štandardná vyššia, rádovo +10-30%
Podpora PDF prehliadačov akýkoľvek niektoré jednoduchšie nepodporujú prácu s interaktívnymi poliami - zobrazia len prípadný text v danom poli, neumožnia zadanie hodnôt

1) platí pre tlačivá vytvorené na portáli iPDF.sk

Tab. 1 - Prehľad výhod a nevýhod interaktívnych PDF polí

PDF tlačivá s interaktívnymi poliami majú svoje miesto vo firemnej agende, avšak vo všeobecnosti sa príliš nerozšírili pri bežnom používaní v dôsledku náročnosti na ich vytvorenie, údržbu (zmeny) a nekonzistnentnosť výstupu. Na portáli iPDF.sk sú súčasťou renderovacieho PDF algoritmu, avšak ich podpora musí byť taktiež implementovaná selektívne pre jednotlivé formuláre.