•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daňové priznania za uplynulé obdobie

Na základe početných žiadostí od užívateľov sú od dnes 25.02.2019 prístupné na portáli ipdf.sk aj archivované daňové priznania za tesne predchádzajúce daňové obdobie. Cieľom je umožniť podanie dodatočných daňových priznaní, ktoré musia byť podané na daňovom tlačive platnom v období, za ktoré sa opravné priznanie podáva. Tlačivá umožňujú štandardným postupom stiahnuť XML export pre podanie dodatočného DP na portáli Finančnej správy SR alebo cez aplikáciu eDane, resp. vygenerovať PDF tlačivo s vyplnenými údajmi.

Obmedzenia priznaní za predošlé účtovné obdobie sú nasledovné:

  • potvrdenia o podaní nie sú dostupné, nakoľko od roku 2018 sú všetky podnikateľské subjekty povinné komunikovať s Finančnou správou SR elektronicky - pre tento účel slúži export pre eDane a Potvrdenie v papierovej forme je nahradené digitálnym potvrdením v elektronickej schránke daňovníka
  • nie je podporovaný prenos údajov medzi tlačivami, napr. nahratie údajov z roku 2017 do daňového priznania pre rok 2018 nie je možné kvôli odlišným dátovým štruktúram (zmenilo sa číslovanie riadkov v tlačive, pribudli nové polia, zmenili sa niektoré súčty apod.). Pri pokuse o nahratie sa zobrazí chyba.

Obmedzenie dostupnosti priznaní len za jedno predošlé daňové obdobie je predovšetkým z dôvodou ich náročnosti na údržbu (napr. DP FO typ B obsahuje viac ako 3500 riadkov výpočtov a jeho testovanie je časovo náročné pri relatívne nízkom dopyte po tlačive). Pokiaľ potrebujete podať dodatočné priznanie za viac ako jeden rok dozadu, je potrebné využiť podanie cez portál Finančnej správy, resp. aplikáciu eDane, kde sú tieto tlačivá dostupné minimálne za 4 predošlé účtovné obdobia.

Daňové priznania za predošlé daňové obdobie budú na portáli ipdf.sk trvalo dostupné na nasledovných linkách: