•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

iPDF štúdio je webová aplikácia umožňujúca vytváranie interaktívnych webových formulárov. Bola navrhnutá s cieľom umožniť vysokú produktivitu práce pri vytváraní interaktívnych formulárov tak pre programátorov, ako aj pre bežných užívateľov internetu.

Práca s iPDF štúdiom začína v momente, keď si vytvoríte svoj prvý interaktívny formulár. Formulár môžete vytvoriť ako prázdny hárok papiera, alebo ako skompilovaný formulár do jedného či viac obrázkov zo zdrojového PDF súboru. Po vytvorení čistého formulára sa automaticky dostanete do editovacieho módu iPDF štúdia. V editovacom móde sa popri samotnom formulári zobrazia dve pomocné menu: 1. Menu pre iPDF štúdio a 2. Administrátorské menu.

Obr. 1 - Základné rozloženie nástrojov v editovacom móde iPDF štúdia.
Pozn.: Rozloženie funkcií v obidvoch menu sa môže časom zmeniť.

Obidve menu sú voľne posúvateľné po obrazovke a zbaliteľné, resp. rozbaliteľné. Posun po obrazovke uskutočníte uchopením menu za hornú lištu (kurzor sa zmení na krížik) a potiahnutím na želanú pozíciu. Dvojitým kliknutím na hornú lištu menu zase zbalíte, resp. rozbalíte. Menu pre iPDF štúdio je taktiež zbaliteľné po sekciách - tzn. môžete dvojitým kliknutím na oranžové nadpisy sekcií danú sekciu zbaliť, resp. rozbaliť.

Menu pre iPDF štúdio obsahuje prepínacie lišty (tabelátory) pre prácu so samotným formulárom. Pokiaľ ešte nie ste oboznámení s prácou v iPDF štúdiu, odporúčame prečítať si detailnejšie informácie v nasledovnom poradí:

 1. vstupné polia - vytváranie a úprava vstupných polí (IN)
 2. výstupné polia - vytváranie a úprava výstupných polí (OUT)
 3. práca so šablónami (TPL)
 4. nastavenie vlastností formulára (FORM)
 5. manažment kategórií (CAT)
 6. práca so súbormi (File)

Administrátorské menu obsahuje niektoré vybraté podporné funkcie pre uľahčenie práce s formulárom, resp. odľaďovanie chýb. Názov funkcií je samovypovedací.

 • Obnoviť dokument - obnoví stránku s dokumentom (podobne ako stlačenie F5)
 • Zobraziť hodnoty - zobrazí vybraté atribúty vstupných polí so súčasnými hodnotami. Vhodné pre odlaďovanie zložitejších vzorcov vo vstupnom deskriptore.
 • Zobraziť rozloženie - zobrazí pozície a hodnoty výstupných polí tak, ako budú vložené do výstupného PDF dokumentu. Požiteľné so zapnutým módom "mriežka" vo výstupnom dokumente pre presné nastavenie súradníc výstupného poľa.
 • Zresetovať dokument (formulár) - prekompiluje všetky vzorce vstupných polí a nastaví ich hodnoty do východzieho stavu. Po vložení nových polí je vhodné aspoň raz zresetovať formulár a preveriť, že všetky vzorce počítajú správne.
 • Uložiť súčasný stav - uloží hodnoty zo súčasného formulára do dočasného súboru v pracovnom adresári. Hodnoty netreba teda zadávať znovu do prázdneho dokumentu, stačí ich nahrať príkazom "Nahrať posledný stav".
 • Nahrať posledný stav - nahrá dočasne uložené hodnoty z pracovného adresára. Zvyčajne sa využije v postupnosti Uložiť hodnoty » Zresetovať dokument » Nahrať posledný stav.