•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Novovytvorený formulár je vytvorený s určitými prednastavenými hodnotami prevažne odvodenými z názvu a URL linky formulára, ktoré ste zadali pri jeho vytvorení. Pre správnu SEO optimizáciu formulára je potrebné vhodne upraviť potrebné vlastnosti - napr. popis (description), SEO kľúčové slová a popis, zdroj, resp. zdroj/pôvodný autor formulára (origin) apod.

Pokiaľ plánujete pokračovať v práci na formulári aj neskôr, je potrebné nastaviť jeho Status na "Vo vývoji", nakoľko prázdne formuláre sú z portálu automaticky odstraňované. Prečítajte si viac o postupe pri vytváraní nového formulára. Rozhranie pre nastavenia formulára zobrazuje obrázok nižšie.

Obr. 1 - Záložka rozhrania iPDF Štúdia pre nastavenia formulára

Popis jednotlivých atribútov:

ID
Identifikátor formulára pridelený automaticky aplikáciou. Nesmiete a nemáte možnosť ho meniť.
Title
Názov formulára. Je ten istý názov, ktorý ste zadali pri jeho vytvorení. V prípade potreby ho môžete zmeniť.
Title (short)
Skrátený názov formulára. Použije sa v určitých prípadoch, napríklad pri vytváraní názvu súboru.
Status
Vývojový status formulára. Nastavte do "Vo vývoji", pokiaľ nechcete, aby bol formulár odstránený zo portálu.
Description
Popis a účel formulára. Ľubovoľný text, ktorý sa indexuje do vyhľadávanie na portáli.
Version
Verzia formulára. Má zmysel napríklad ak by ste sa po čase vrátili ku danému formuláru a upravili ho. Ponechajte 1.0.
SEO Keywords
SEO kľúčové slová pre vyhľadávanie napr. v Google vyhľadávači.
SEO Description
SEO popis pre vyhľadávanie napr. v Google vyhľadávači.
Origin
Informácia o pôvode (zdroji, autorovi) formulára. Potrebné pre ochranu autorských práv.
Languages: default
Kód lokalizácie, v ktorej je formulár vytvorený. Ponechajte "sk" pre štúdiové formuláre. V prípade potreby budú ďalšie lokalizácie inštalované administrátorom - kontaktujte nás v prípade potreby.
Languages: start
Kód lokalizácie, v ktorej je formulár nastavený pri prvom načítaní do prehliadača. Ponechajte "sk". V prípade potreby budú ďalšie lokalizácie inštalované administrátorom - kontaktujte nás v prípade potreby.
Slovensky, English, Deutsch
URL linky pod ktorými bude formulár dostupný pre konkrétnu lokalizáciu. Ponechajte povinne vyplnené pole pre "Slovensky". Môžete vložiť aj URL linku pre nemecký, resp. anglický jazyk, pokiaľ plánujete formulár lokalizovať do viacerých jazykov, avšak URL linky budú fungovať až po nastavení lokalizácie administrátorom - kontaktujte nás v prípade potreby. Pokiaľ zmeníte URL linku pre slovenskú lokalizáciu, bude formulár ihneď po uložení zmien presmerovaný na novú linku.