•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Validátory umožňujú ošetrenie vstupných hodnôt zadaných užívateľom. Ak chcete, aby v danom políčku užívateľ zadal svoje rodné číslo, nastavíte políčku validátor "birthid". Ak nechcete, aby sa v danom vstupnom poli vyskytovali žiadne čísla, ale len znaky A-Z, nastavíte políčku validátor "alpha". Kombináciou validátorov je možné upozorniť užívateľa na takmer akékoľvek chybne zadané údaje.

Zoznam podporovaných validátorov

Syntax validátora1

Popis

Príklad

orEmpty akceptovaná je aj prázdna hodnota  
required prázdna hodnota nie je akceptovaná  
noDirtyChars
noDirtyChars (zoznam)
užívateľ je upozornený na chybu, ak zadá niektorý zo znakov v zozname.
Ak je zoznam prázdny, budú zakázané znaky: ~`!@#$%^&*()_+{}|:\<>?'
 
integer akceptované sú len celé čísla 123 alebo -5
float2 akceptované sú len celé alebo desatinné čísla. 123.99
numeric akceptované sú len pozitívne číslice 0-9 123
numericx (numeric extended) akceptované sú pozitívne aj negatívne číslice 0-9, medzera, bodka, lomítko, pomlčka, čiarka, bodkočiarka. Vhodné napr. pre ošetrenie čísla domu alebo telefónneho čísla. -3.1 alebo 903/ 5-5
length (n) zadaná hodnota musí mať presnú dĺžku n-znakov. length(3)
lengthmin (n) zadaná hodnota musí mať minimálne dĺžku n-znakov. lengthmin(3)
lengthmax (n) zadaná hodnota musí mať maximálne dĺžku n-znakov. lengthmax(3)
alpha akceptované sú znaky a-zA-Z vrátane diakritiky, medzera a znaky .-_/,
alphanum akceptované sú znaky 0-9, a-z, A-Z (bez diakritiky), medzera, pomlčka a lomítko -/.
alphastrict akceptované sú znaky a-zA-Z (bez diakritiky) a medzera
eq (alphanum) zadaná hodnota sa musí rovnať hodnote alphanum eq(45) alebo eq(john)
gt (float) zadaná hodnota musí byť vyššia ako float gt(45.50)
lt (float) zadaná hodnota musí byť nižšia ako float lt(45.50)
gteq (float) zadaná hodnota musí byť nižšia alebo rovná float gteq(45.50)
lteq (float) zadaná hodnota musí byť vyššia alebo rovná float lteq(45.50)
not (alphanum) zadaná hodnota sa nesmie rovnať alphanum not(peter) alebo not(1.8)
in (from-to)
in (num1,num2,..)
zadaná hodnota musí byť v intervale from - to alebo jednou z hodnôt num1, num2, .. in(2010-2013) alebo in(2,4,9)
rowsmax (int) zadaný počet riadkov v textarea musí byť menej ako (int). Hodnota int musí byť 0 < int < 100 rowsmax(3)
maxwords (int) zadaný počet slov v textarea musí byť menej ako (int). Hodnota int musí byť 0 < int < 9999 maxwords(100)
email zadaná hodnota musí byť platný email my@email.com
date (format) zadaná hodnota musí byť dátum, pričom musí mať formát DD.MM.YYYY [H:i:s]. Namiesto bodky možno použiť aj oddeľovníky .-/ my@email.com
birthdate (options) dátum narodenia v tvare date. Dodatočné podporované options:
minage = 15 - vlastník rodného čísla musí mať minimálne 15 rokov,
maxage = 50 - vlastník rodného čísla musí mať maximálne 50 rokov,
allow_empty = 0|1 - či možno akceptovať aj nezadané rodné číslo,
birthdate (minage=15, maxage=35)
ICO 8 miestne IČO obchodnej spoločnosti 10004580
regex (expr) regulárny výraz podľa PHP manuálu . Regulárny výraz vo vnútri zátvoriek ( ... )s zadajte bez uvodzoviek. regex(/^[a-z\s]+$/i)

1 Názvy validátorov nerozlišujú veľké a malé písmená. Viaceré validátory za sebou sa oddeľujú bodkočiarkou (nie čiarkou).
2 Desatinným oddeľovačom v desatinných číslach je bodka ., nie čiarka ,. Ak omylom zadáte čiarku v poli typu float, pri kalkulácii hodnoty bude zápis automaticky opravený zmenou čiarky na bodku.

Obr. 1 - Zadanie validátorov v iPDF Štúdiu ku konkrétnemu vstupnému poľu