•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivo je Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti.

Zakladateľská listina spoločnosti

Zakladateľ uvedený v čl. II tejto listiny týmto zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným podľa ust. § 105 a nasl. v spojení s ust. § 57 ods. 3 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“).


Článok I. - Obchodné meno a sídlo

1. Obchodné meno je:

(ďalej len „spoločnosť“)
2. Sídlom spoločnosti je:

Článok II. - Zakladateľ / Spoločník

1. Zakladateľom / spoločníkom spoločnosti je:

Článok III. - Predmet podnikania

1. Predmetom podnikania spoločnosti je (upravte podľa potreby) : Vyhľadať v NACE

Článok IV. - Základné imanie a správca vkladu

1. Základné imanie spoločnosti je EUR (slovom: euro).
2. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka (zakladateľa) spoločnosti uvedeného v čl. II tejto listiny. Výška peňažného vkladu spoločníka je EUR (slovom: euro). Zakladateľ je povinný splatiť celý vklad pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.
3. Správou vkladu jediného zakladateľa do dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra je poverený:

Článok V. - Orgány spoločnosti a spôsob konania

1. Spoločnosť má nasledovné orgány:
  • valné zhromaždenie,
  • konateľ,
2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti uvedený v č. II tejto listiny v súlade s ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.
3. Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Prvým konateľom spoločnosti je:
4.

Článok VI. - Obchodný podiel

1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.
2. Spoločník je oprávnený previesť svoj obchodný podiel písomnou zmluvou na tretiu fyzickú alebo právnickú osobu.
3. Spoločník – prevádzajúci, ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu.
4. Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti dňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti.
5. Rozdeliť obchodný podiel je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka.

Článok VII. - Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej % z čistého zisku, nie však viac ako % základného imania. Rezervný fond sa každoročne dopĺňa o sumu rovnajúcu sa % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky % základného imania.

Článok VIII. - Trvanie spoločnosti

1. Spoločnosť sa zakladá .

Článok IX. - Záverečné ustanovenia

1. V súvislosti so založením spoločnosti neboli poskytnuté osobám, ktoré sa podieľali sa na založení spoločnosti a na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť, žiadne výhody.
2. Predpokladané náklady spoločnosti spojené s jej založením a vznikom, ako aj získaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení, prípadne získaním ďalších príslušných povolení potrebných k podnikaniu spoločnosti sú vo výške Eur (slovom: Eur). Náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti znáša zakladateľ spoločnosti.
3. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto listiny nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
4. Na akúkoľvek zmenu tejto zakladateľskej listiny je potrebné písomné rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti podľa čl. II. Zmena sa vykoná písomnými dodatkami k tejto zmluve.
5. Vzťahy neupravené touto listinou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zakladateľská listina je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých jeden zostane spoločníkovi a jeden Spoločnosti. Jeden rovnopis je určený pre účely Obchodného registra a jeden pre účely Okresného úradu, odboru živnostenského podnikania.
7.

 

V , dňa

..............................................

zakladateľ

Systémové správy