•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.

Podobné tlačivá sú Potvrdenie o prevzatí peňazí, Upomienka na zaplatenie dlhu, Výzva na zaplatenie faktúry, Dohoda o započítaní pohľadávok alebo Uznanie práva dlžníkom.
Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov vo výške EUR (slovom Eur) z titulu pôžičky.
  2. Veriteľ sa zaväzuje odovzdať peňažné prostriedky podľa bodu 1. tohto článku dlžníkovi na účet dlžníka uvedený v záhlaví tejto Zmluvy najneskôr do kalendárnych dní od podpísania tejto Zmluvy. V prípade, ak veriteľ neodovzdá tieto peňažné prostriedky dlžníkovi, má dlžník právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Uvedené právo má len do splnenia povinnosti veriteľa.

Článok II.

Vrátenie pôžičky

  1. Dlžník sa zaväzuje vrátiť veriteľovi peňažné prostriedky po uplynutí doby, na ktorú boli peňažné prostriedky dlžníkovi poskytnuté veriteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že doba poskytnutia pôžičky je .
Systémové správy