• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Faktúra, predfaktúra, dobropis Top
Vytvorte si dodávateľskú faktúru online aj po anglicky alebo nemecky. Automatický prepočet základu dane, predvyplnenie údajov dodávateľa a odberateľa. Preneste údaje do iných dokladov jediným kliknutím.
Výdavkový pokladničný doklad Top
Formulár pre zaregistrovanie výdavku z účtovnej pokladne. Vytvoriť a vytlačiť možno až štyri doklady súčasne. Údaje možno preniesť do Príjmového pokladničného dokladu
Príjmový pokladničný doklad Top
Príjmový pokladničný doklad - účtovný doklad pre zaregistrovanie príjmu do pokladne. Možnosť vytvoriť až štyri doklady na jednej strane A4. Údaje možno preniesť do Výdavkového pokladničného dokladu.
Cestovný príkaz
Cestovný príkaz typ EUR3. Umožňuje zadanie až 5 destinácií v rámci služobnej cesty.
Vyúčtovanie pracovnej cesty Top
Vyúčtovanie pracovnej cesty ku cestovnému príkazu - interaktívna kalkulačka. Automatický výpočet cestovných a stravných náhrad pre tuzemskú aj zahraničnú pracovnú cestu podľa zákona 283/2002 Z.z.
Objednávka tovaru, služieb Top
Tlačivo pre objednávku tovaru alebo služieb aj po anglicky a nemecky. Spätný prepočet jednotkovej ceny pre každú položku ako aj celkových súm. Tlačivo ihneď stiahnete, vytlačíte alebo odošlete na email.
Výkaz odpracovaných hodín
Tlačivo výkaz odpracovaných hodín za dané obdobie. Automatický prepočet hodín a mzdy. Vhodné pre zamestnanca aj živnostníka.
Kniha jázd
Kniha jázd - tlačivo pre vyplnenie online.
Cenová ponuka Top
Vytvorte si cenovú ponuku ku faktúre aj v anglickej alebo nemeckej verzii. Automatický prepočet celkovej sumy, vloženie obrázku s pečiatkou a podpisom, odoslanie na email alebo vytlačenie na tlačiarni.
Dodací list Top
Tlačivo dodací list ako príloha ku faktúre pre vyplnenie online. Automatické vyhľadanie dodávateľa a odberateľa v databáze firiem. Vyplňte a stiahnite si tlačivo počítača alebo odošlite na email.
Prikaz na úhradu SEPA (všeobecný)
Jednoduchý SEPA prikaz na bankový prevod peňazí z účtu odosielateľa na účet príjemcu v rámci EÚ. Optimizované pre tlač. Maximálne 2 príkazy na jednu stranu A4.
Prikaz na úhradu SEPA SLSP
Jednoduchý SEPA prikaz na úhradu pre Slovenskú sporiteľňu (SLSP).
Prikaz na úhradu SEPA Poštová banka
Jednoduchý SEPA prikaz na úhradu pre Poštovú banku (POBA).
Prikaz na úhradu SEPA Tatrabanka
Jednoduchý SEPA prikaz na úhradu pre Tatrabanku.
Hromadný príkaz na úhradu SLSP
Hromadný príkaz SEPA na úhradu pre SLSP - Slovenskú sporiteľňu. Vzor pre vyplnenie online - vyplňte a stiahnite alebo odošlite na email.
Hromadný príkaz na úhradu Tatrabanka
Hromadný príkaz na úhradu SEPA Tatrabanka. Vzor pre vyplnenie online - vyplňte a stiahnite alebo odošlite na email.
Hromadný príkaz na úhradu Primabanka
Hromadný príkaz na úhradu SEPA Primabanka. Vzor pre vyplnenie online - vyplňte a stiahnite alebo odošlite na email.
Hromadný príkaz na úhradu VÚB
Hromadný príkaz na úhradu VÚB - Všeobecnej úverovej banky, a.s. - formulár pre vyplnenie online. Vyplňte a stiahnute do počítača pre vytlačenie alebo odošlite na email.
Protokol o zaradení HIM a NIM do užívania
Protokol o zaradení HIM a NIM do užívania.
Protokol o vyradení DHIM z užívania
Protokol o vyradení DHIM - dlhodobého hmotného investičného majetku - z užívania. Vzor pre vyplnenie online - vytlačte, stiahnite alebo odošlite na email.
Súhlas na použitie motorového vozidla
Súhlas na použitie súkromného motorového vozidla zamestnanca na služobnú cestu. Tlačivo vydáva zamestnávateľ svojmu zamestnancovi s uvedením dátumu, predmetu a cieľa konkrétnej služobnej cesty.
Dohoda o používaní motorového vozidla
Dohoda o používaní motorového vozidla
Inventárna karta DHIM - dlhodobý majetok
Inventárna karta DHIM
Inventárna karta KHM - krátkodobý majetok
Inventárna karta KHM - krátkodobého hmotného majetku KHM. Tlačivo pre evidenciu drobného majetku firmy a jeho vyradenia z užívania.
Skladová karta zásob
Skladová karta zásob pre evidenciu pohybu tovarov na sklade. Vzor pre vyplnenie online - stiahnite si vyplnené tlačivo alebo odošlite na email.
Kniha odoslaných faktúr (Kniha pohľadávok)
Kniha odoslaných faktúr (Kniha pohľadávok) pre evidenciu finančných pohľadávok spoločnosti v účtovnom období. Vyplňte online, stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Kniha prijatých faktúr (Kniha záväzkov)
Kniha prijatých faktúr (Kniha záväzkov) pre evidenciu finančných záväzkov v účtovnom období. Vyplňte online, stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Žiadosť o pracovné voľno
Žiadosť o pracovné voľno na jeden deň - tlačivo pre vyplnenie online.
Žiadosť o dovolenku
Žiadosť o dovolenku
Výplatná páska - mzdová kalkulačka Top
Výplatná páska a súčasne mzdová kalkulačka pre zamestnancov ako aj prácu na dohodu. Automatický výpočet poistného za organizáciu, zamestnanca, dane, čistej mzdy a hrubej práce.
Priepustka od zamestnávateľa
Tlačivo priepustka z práce vydaná zamestnávateľom zamestnancovi na vybavenie nevyhnutných osobných alebo zdravotných záležitostí počas pracovnej doby.
Evidencia dochádzky zamestnancov
Evidencia dochádzky zamestnancov v mesiaci - pre vyplnenie online. Automatický prepočet odpracovaných dní a dní absencie. Vyplňte a stiahnite do počítača pre vytlačenie alebo odošlite na email.
Výzva na zaplatenie faktúry Top
Výzva na zaplatenie dlhu alebo faktúry je poslednou možnosťou na mimosúdne vysporiadanie medzi dlžníkom a veriteľom.
Upomienka na zaplatenie dlhu
Upomienka na zaplatenie dlhu s možnosťou zadať zoznam neuhradených faktúr a úroky z omeškania. Upomienka predchádza exekučnému alebo súdnemu vysporiadaniu medzi dlžníkom a veriteľom.
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka s automatickým prepočtom započítanej sumy. Vyplňte tlačivo, vytlačte alebo odošlite na email.
Darovací doklad
Tlačivo darovací doklad použiteľné pre účely účtovného alebo právneho dokladovania pôvodu darovanej veci.
Výdavkový pokladničný doklad - rozpis DPH
Výdavkový pokladničný doklad s rozpisom základov dane pre všetky základy dane - 0, 10 a 20%. Vhodný napr. pre evidenciu výdavkov gastronomických zariadení.
Príjmový pokladničný doklad - rozpis DPH
Príjmový pokladničný doklad s rozpisom základov dane pre všetky základy dane - 0, 10 a 20%. Vhodný napr. pre evidenciu výdavkov gastronomických zariadení.

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb   Top - populárne tlačivo