• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Žiadosť o výpis z registra trestov SR Top
Vyplňte si jednoduché tlačivo a ušetrite svoj čas (a nervy:-)) pred jeho vypĺňaním na úrade. Pri vypĺňaní formulára nezabudnite vyplniť aj políčko č. 11 - svoju prezývku, nakoľko v kriminálnom podsvetí je to často jediný spoľahlivý identifikačný údaj osoby:-)
Žiadosť o odpis z registra trestov
Tlačivo pre žiadosť o odpis z registra trestov pre uchádzačov o zamestnanie v bezpečnostnej službe. Na rozdiel od výpisu z registra trestov obsahuje aj prehľad zahladených trestov.
Žiadosť o prídavok na dieťa
Žiadosť o prídavky na dieťa, ktorým štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Nezaopatreným dieťaťom sa rozumie dieťa do ukončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do veku 25 rokov v prípade neprerušeného štúdia. Výška mesačného príspevku pre rok 2014 je 23,52 EUR. Žiadosť podáva rodič alebo oprávnená osoba na miestnom úrade podľa svojho trvalého bydliska. Tlačivo vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy - tlačivo pre vyplnenie online.
Žiadosť o rodičovský príspevok
Žiadosť o rodičovský príspevok je sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Výška mesačného príspevku v roku 2014 je 199,60 EUR pre jedno narodené dieťa. Žiadosť podáva rodič alebo oprávnená osoba na miestnom úrade podľa miesta svojho trvalého bydliska. Nárok na rodičovský príspevok zaniká dovŕšením veku dieťaťa 3 rokov, resp. 6 rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Tlačivo vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Zápis o narodení dieťaťa
Tlačivo pre zápis o narodení dieťaťa vydávaný matrikou na Miestnom úrade. Slúži ako podklad pre ďalšie doklady - preukaz zdravotného poistenca, rodný listy apod. Používa sa tiež pri žiadosti o neskloňovanie ženského priezviska.
Žiadosť o vydanie Potvrdenia o daňovej rezidencii
Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o daňovej rezidencii
Dohoda o elektronickom doručovaní
Dohoda o elektronickom doručovaní (elektronickej komunikácii) s daňovým úradom podľa zákona 563/2009 Z.z. Po jej podpísaní Vám na daňovom úrade pridelia identifikátor a budete môcť podávať daňové priznania elektronicky prostredníctvom aplikácie eDane alebo priamo na portáli Finančnej správy SR.
Autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom
Tlačivo pre autorizáciu fyzickej osoby pre komunikáciu s daňovým subjektom a získanie prístupu ku AES (autorizovaným elektronickým službám) na portáli Finančnej správy SR.
Autorizácia právnickej osoby daňovým subjektom
Tlačivo pre autorizáciu právnickej osoby pre komunikáciu s daňovým subjektom za účelom získania prístupu ku AES (autorizovaným elektronickým službám) na portáli Finančnej správy.
Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne
Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podniku do 15 dní od podpisu zmluvy daňovému úradu - vzor tlačiva pre vyplnenie online.
Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie
Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie. Tlačivo pre vyplnenie online. Vyplňte údaje a stiahnite, alebo odošlite na email.
Žiadosť o reklamáciu - reklamačný protokol
Reklamačný protokol - vzorové tlačivo - ku žiadosti o reklamáciu zakúpeného tovaru alebo služby.
Reklamačný formulár
Zjednodušený reklamačný formulár pre reklamáciu poškodeného tovaru dodávateľovi alebo výrobcovi.

  Top - populárne tlačivo